เรื่อง การยกฐานะสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการ

- วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2548 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ได้จัดประชุมเรื่องการยกฐานะสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตรวจราชการ  โดยมีที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการจัดการศึกษา (นายอภิชาติ จีระวุฒิ) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ภารกิจของสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการ

           1. ประสานราชการในฐานะเป็นองค์กรกลางทางการศึกษาที่จะเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการศึกษา และประสานเพื่อผลักดันให้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติการ

           2. เสนอแนะการพัฒนาบุคลากร และประสานการพัฒนาบุคลากรของ ศธ.

           3. เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการในกระทรวงในเขตรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการ ศธ.

           4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และวางแผนในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดบูรณาการ

           5. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การกำหนดชื่อของสำนักผู้ตรวจราชการฯ ที่ประชุมได้เสนอชื่อไว้ จำนวน 4 ชื่อ

            1. สำนักงานศึกษาธิการที่...

            2. สำนักพัฒนาการศึกษาที่...

            3. สำนักผู้แทนกระทรวงศึกษาะการที่...

            4. สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่...

- วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2548 นี้  คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำรายละเอียดข้อมูลเพื่อนำเสนอ กพร.สป.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการความเห็น (0)