หลังจากที่พวกเราได้มีการประชุมกันหลายครั้งแล้ว ในที่ประชุมจึงมีข้อเสนอแนะว่าควรที่จะมีมุมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยขึ้นมาทั้งภายในและภายนอกองค์กร เราจึงลงมือดำเนินการทำมุมความรู้ภายในองค์กรก่อน  โดยการทำมุมความรู้ที่เป็นความรู้ใหม่ๆๆ เกี่ยวกับการประกันภัยที่ทุกคนในสำนักงานน่าจะรู้ เพื่อที่จะตอบปัญหาเบื้องต้นให้กับประชาชนผู้มาติดต่อได้ และข่าวความเคลื่อนไหวของธุรกิจประกันภัย  ส่วนการทำมุมความรู้ภายนอกองค์กรนั้น ทางสำนักงานฯ กำลังจัดทำ webของสำนักงานเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยสู่องค์กรภายนอก จัดทำมุมเอกสารเผยแพร่ที่หน้าสำนักงานฯ และจะลงข่าวสารการประกันภัยผ่านทางบล็อก การประชุมครั้งต่อไป เป็นวาระของการสร้างตารางอิสระภาพคงจะต้องช่วยกันระดมมันสมองกันอีกแล้ว หวังว่าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

เด็ก DOI