การจัดการความรู้

องค์ประกอบของการจัดการความรู้

สำหรับการเปิดบล็อกครั้งแรกในวันนี้นะคะ ก็จะขอนำบทความสาระความรู้ที่ได้ศึกษามาให้ได้ศึกษากันก่อนนะคะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการความรู้ค่ะ

องค์ประกอบของการจัดการความรู !

การจัดการความรูเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรข้อมูล (data) เป็นข้อสนเทศ (information) แปรข้อสนเทศเป็นความรู (knowledge) และใช้ความรูเพื่อปฏิบัติการ (action) โดยที่ไม่หยุดอยู่แค่ระดับความรู แต่จะยกระดับไปถึงปัญญา (wisdom) คุณค่าความดีความงาม !

ในระดับของข้อมูลมีการบันทึกข้อมูลจากการทํางานมีการค้นหาหรือขุดค้น (mining) รวบรวมข้อมูลนํามาตรวจสอบกรองเอาไว้เฉพาะข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสําคัญต่องานขององค์กรนํามาจัดหมวดหมูเพื่อให้ประมวลเป็นข้อมูลได้ง่ายจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบให้ค้นหาได้ง่ายนําไปสู่การจัดบริการข้อมูลมีกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูล !

กระบวนการแปรหรือประมวลข้อมูลไปเป็นข้อสนเทศประกอบด้วยการกรองเอาไว้เฉพาะข้อมูลที่แม่นยําและเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นนํามาตีความหรือจัดรูปแบบ (pattern) ภายใต้กรอบบริบท (context) ของเรื่องนั้น ๆ !

ในระดับข้อสนเทศมีการเลือกจัดหมวดหมูจัดหีบห่อ ( ให้เหมาะและยวนใจผูใช ) จัดเก็บ ให้บริการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนและนําไปใช้ประโยชน !

กระบวนการแปรข้อสนเทศไปเป็นความรู เป็นกระบวนการภายในคนและกระบวนการระหว่างคนโดยนําข้อสนเทศมาตีความเปรียบเทียบตามบริบทขององค์กรเป้าหมายขององค์กรและสิ่งแวดล้อมขององค์กรไดเป็นความรู

โดยที่ความรูนั้นอาจมีพลังในระดับของการทํานายในระดับความรู มีการดําเนินการส่งเสริมหรือสร้างเงื่อนไขให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู (knowledge sharing)

ภายในองค์กรไม่มีการปิดบังความรู มีการยกระดับความรู้ให้ลึกซึ้งหรือเชื่อมโยงยิ่งขึ้นอาจยกระดับขึ้นไปถึงความเข้าใจในกระบวนทัศน์ใหม มีการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ประกอบการกําหนดนโยบาย , ประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางใด

แนวทางหนึ่งในหลาย ๆ ทางเลือก หรือใช้ในการทํางานให้ประสบความสําเร็จสมความมุ่งหมายแล้วเกิดการเรียนรูร่วมกันจากการกระทํานั้น(เกิดปัญญา) และภาคีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการความรูได้รับผลจากความสําเร็จและเกิดปิติสุขเมื่อมีการประยุกต์ใช้ความรูเพื่อกิจการใดกิจการหนึ่งก็มีการสังเกตและเก็บข้อมูลจากกิจกรรมนั้นนําไปแปรเป็นข้อสนเทศและความรู สําหรับนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานที่ดียิ่งขึ้นเป็นวัฏจักรหมุนเวียนไม่รูจบเป็นวัฏจักรแห่งการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการและปัญญาการจัดการความรู คือเครื่องมือพัฒนาผลงานของบุคคลองค์กรเครือข่ายและพัฒนาสังคมในภาพรวมในยุคสังคม-เศรษฐกิจบนฐานความรู!!

การจัดการความรูมีอยู่แล้วตามธรรมชาติในทุกคนทุกองค์กรทุกเครือข่ายและทุกสังคมแต่เป็นการจัดการความรู้ที่ทําโดยไม่มีระบบแบบแผนขาดพลัง !

กลับด้านบน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Community of Nursing

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 2893, เขียน: 23 Aug 2005 @ 12:50 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 

1. ยินดีต้อนรับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของ NUKM blog ครับ

อยากให้หาโอกาสมาที่หน่วย QA จะได้แลกเปลี่ยนกับ

โอ (รัตน์ทวี) เรื่องการเขียนลง blog ด้วยเทคนิคต่าง ๆ

2. จะดีมากเลยครับ ถ้าจะอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อความ

นี้สักนิด เพื่อน ๆ จะได้อ่านเพิ่มเติมได้

บอย
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

อยากเชิญชวนให้เข้าร่วมกับชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ บอยสหเวช 6225 เพราะรายละเอียดของบล็อกจะมีการบริหารงานสำนักงาน

บอย
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

อยากเชิญชวนให้เข้าร่วมกับชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ บอยสหเวช 6225 เพราะรายละเอียดของบล็อกจะมีการบริหารงานสำนักงาน