เวทีคุณกิจครั้งที่ ๑ ต.บางจาก จ.นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยชาวบ้าน เชื่อมโยงเรียนรู้

เวทีคุณกิจผู้นำชุมชนและแกนนำกลุ่มองค์กรการเงินวันที่ ๑๙ สิงหาคม ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๖๕ คน โดยมีตัวแทนผู้นำชุมชนและ  แกนนำกลุ่มองค์กรการเงินทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน  ทีมอำนวยการเรียนรู้ทั้ง ๓ ตำบล       (๘ คน ติดภาระกิจ ๑ คน) ตัวแทนจากทีมวิจัยนครศรีฯและหน่วยจัดการความรู้ฯ ๓ คน จำนวนผู้เข้าร่วมไม่เป็นไปตาม         เป้าหมาย (๑๐๐ คน) เนื่องจากแกนนำหลายท่านติดภาระกิจทั้งงานบุญ งานแต่ง ไม่สามารถมาเข้าร่วมได้

กำหนดการในช่วงแรก เริ่มจาก คุณชะอ้อน จูเมฆา (คุณเอื้อจาก พช.) ชี้แจง     วัตถุประสงค์ของโครงการ ให้ในที่ประชุมรับทราบ โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ซึ่งมีตำบลนำร่องในการแก้ไขปัญหาความยากจน (ชุมชนเข้มแข็ง) ๓ ตำบล (ท่าไร่ มะม่วงสองต้น และบางจาก ) เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีระยะเวลา ๖ เดือน ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก    ผู้ว่าซีอีโอ

หลังจากนั้น คุณพัชณีย์ (คุณอำนวย จาก พอช.) ก็ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาพบกันในวันนี้ว่า มาเพื่อเรียนรู้ร่วมกันและวางเป้าหมายที่ต้องการของตำบลบางจาก ซึ่งวิธีการ คือ ให้แบ่งกลุ่มตามหมู่บ้านทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน (๑๑ กลุ่ม) โดยมีคุณอำนวยประจำทุกกลุ่ม โจทย์สำหรับการร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ/ข้อสรุป คือ  “จะพัฒนาองค์กรการเงินและมีเครื่องมือที่จะพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งได้อย่างไร” ซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้กำหนดเป้าหมาย ใช้เวลาระดมความคิดเห็น ๑ ชั่วโมง หลังจากนั้นให้ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านนำเสนอเป้าหมายที่ต้องการ โดยสรุปแล้ว เป้าหมายของตำบลบางจาก คือ

๑)  มีกองทุนหมู่บ้าน มีการรวมเงินกันเป็นเครือข่ายและพัฒนาเป็นสถาบันการเงินตำบล

๒)      มีการจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการระดับตำบล

๓)      มีสถานที่ทำการเป็นการถาวร

๔)     คณะกรรมการมีความร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มความสามารถ

๕)     มีการลดต้นทุนในการกู้ยืมของสมาชิก คือ ลดการกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่น

๖)      มีการส่งเสริมให้เกิดอาชีพในตำบล

๗)     ต้องการให้เป็นกลุ่มการเงินที่เข้มแข็ง

๘)     พัฒนาให้กรรมการและสมาชิกมีความรู้ มีทักษะในการจัดการบริหารจัดการ

๙)      ต้องการให้สมาชิกทุกคนนำเงินที่กู้ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

๑๐)  มีกรรมการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย

๑๑)  ทุกคนทำงานตามบทบาทหน้าที่

๑๒)  ต้องการให้มีสมาชิกกลุ่มเพิ่ม

หลังจากมีเป้าหมายที่ชัดเจน ก็มีการนัดหมายที่จะทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่  ๒ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเรื่องที่ผู้นำชุมชนและแกนนำกลุ่มองค์กรการเงินตำบลบางจากได้เลือกที่จะเรียนรู้ (จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ข้างต้น) คือ พัฒนาความรู้/ทักษะในการบริหารจัดการด้านการบัญชี และการเงิน โดยเรียนรู้จากกลุ่มองค์กรการเงินของหมู่ ๗ ซึ่งถือว่าประสบการณ์และการจัดการด้านนี้ดีเยี่ยมที่สุด นอกจากนี้ขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินมาเป็นผู้ให้ความรู้ร่วมกับคุณอำนวยในแต่ละพื้นที่

เวทีคุณกิจครั้งที่ ๑ ของตำบลบางจากในครั้งนี้ถึงแม้จะประสบอุปสรรคในเรื่องอากาศร้อนอบอ้าวและสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ผู้นำชุมชน แกนนำกลุ่มทุกคนที่มาร่วมเรียนรู้ในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันที่จะพัฒนาให้หมู่บ้าน ตำบลไปให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ข้างต้น (ฝันให้ไกลไปให้ถึง)

ส่วนคุณอำนวยก็ทำบทบาทหน้าที่ได้ดีทีเดียว ถึงแม้คุณอำนวยบางส่วนจะยัง คะ คะ เขิน เขินอยู่บ้าง ก็ค่อยพัฒนากันต่อไป หนู เค เอ็ม เอาใจช่วยคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)