มหาวิทยาลัยชาวบ้าน (5)

สรุปการประชุม “โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช”

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2548

ณ มัสยิด นูรูฮูด หมู่ที่ 6 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น. เป็นการประชุมเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน ตำบลมะม่วงสองต้น โดยได้เชิญ ผู้ใหญ่ กำนัน อบต. และคณะกรรมการกองทุนต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ตำบลมะม่วงสองต้นมีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 38 คน ช่วงแรกของการประชุมก็ทำความรู้จักกัน โดยการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแนะนำตัว และให้ผู้นำองค์กรการเงินชุมชนทุกคนแนะนำตัว จากนั้นก็เข้าสู่กำหนดการที่ได้วางไว้ โดยคุณภีม ก็ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการเชื่อมโยงกลุ่มต่าง ๆ เป็นเครือข่าย และเป็นกลุ่มองค์กรการเงินที่เข้มแข็ง”

ให้ตัวแทนองค์กรการเงินชุมชนแต่ละหมู่บ้านแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อที่จะกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหมู่บ้านตนเอง ซึ่งก็ได้เป้าหมายของแต่ละหมู่บ้านดังนี้

 

หมู่ที่ 1

วัตถุประสงค์

 1. ให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ เช่น เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัว ค้าขาย เป็นต้น
 2. กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียน
 3. สมาชิกในกลุ่มเคารพกลุ่ม เช่น ตรงต่อเวลา เคารพสิทธิหน้าที่ของกรรมการ

เป้าหมายของกลุ่ม

 1. สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนและครอบครัว
 2. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
 3. เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น จัดการกลุ่มกองทุน ด้านบัญชีและการเงิน การประกอบอาชีพที่ถูกต้อง และเพื่อให้ชุมชน ครอบครัว อยู่ดีกินดี และมีอาชีพที่มั่นคง

หมู่ที่ 2

เป้าหมาย

 1. ต้องการเป็นกลุ่มการเงินที่เข้มแข็ง
 2. ต้องการเพิ่มเงินทุน
 3. ต้องการรวมเงินเป็นกลุ่มเดียวกัน
 4. ต้องการรวมทุนระดับตำบล
 5. ให้สมาชิกกู้เงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์
 6. ต้องการให้คณะกรรมการที่มีความรู้คู่คุณธรรม
 7. ต้องการให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

หมู่ที่ 3

เป้าหมาย

 1. เป็นสถาบันการเงินที่เข้มแข็ง
 2. กรรมการและสมาชิกมีความรับผิดชอบและเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน
 3. อยากให้ลดเงินกู้นอกระบบ
 4. ส่งเสริมอาชีพ
 5. สมาชิกที่กู้เงินอยากให้ส่งเงินตรงตามเวลาที่กำหนด
 6. มีเงินทุนเพิ่มขึ้น
 7. ส่งเสริมความรู้ เพิ่มความรู้ให้คณะกรรมการ
 8. อยากให้มีที่ทำการเป็นเอกเทศ

หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์

 1. เป็นกองทุนที่เข้มแข็ง
 2. สมาชิกกองทุนมีความรู้ในการบริหารกองทุน
 3. สมาชิกเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

 1. มีที่ทำการที่มั่นคง
 2. มีสวัสดิการของสมาชิกและกรรมการ
 3. ต้องการเจ้าหน้าที่ให้ความรู้
 4. สมาชิกกู้เงินไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์

สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ชุมชนและสมาชิก”

หมู่ที่ 5

เป้าหมาย

* เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งทางด้านการเงิน

 1. มีการเร่งรัดหนี้สิน โดยให้สมาชิกมีจิตสำนึกในการชำระคืน
 2. จัดทำบอร์ดรายชื่อสมาชิก ที่ค้างชำระไว้ ณ ที่ทำการกลุ่ม

* เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

 1. คณะกรรมการมีจิตสำนึก มีความเข้าใจในการบริหารงาน รู้จักหน้าที่และบทบาทของตนเอง
 2. มีการติดตามและประเมินผล
 3. ให้ความรู้กับสมาชิกในการประกอบอาชีพ

หมู่ที่ 6

เป้าหมาย

 1. เป็นสถาบันการเงินของตำบล
 2. ส่งเสริมอาชีพของชาวบ้าน เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

จากนั้นก็เป็นการสรุปภาพรวมของการประชุมในวันนี้ และก็ได้ถามความเห็นว่าจะมีการเรียนรู้เดือนละ 1 ครั้ง ทุกคนมีความเห็นว่าอย่างไรบ้าง ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนวันประชุมของเดือนกันยายน 2548 จะตรงกับวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (1)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
ขอเพิ่มเติมตอนสรุป พี่จุรีเสนอว่าเป้าหมายที่ร่วมกันคิดนั้นยังไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลา บางข้อต้องใช้เวลานานถึงนานมาก บางข้อยังไม่ชัดเจนนัก เพราะมีเวลาจำกัด อยากให้แกนนำกลับไปทำการบ้านเพิมเติมว่า ถ้าระยะเวลา 6 เดือน เราจะตั้งเป้าหมายการพัฒนาเรื่องอะไรบ้าง สักแค่ไหน? ไม่ต้องมากแต่กำหนดให้ชัดเจน เอาที่คิดว่าน่าจะทำได้สัก2-3ข้อก็พอ