กลุ่ม กพร.สป. ได้ดำเนินการแล้วสรุป ได้ดังนี้

           1. ได้ส่งแบบสอบถามงานวิจัยไปให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด สป. จำนวน 5,500 ชุด ขณะนี้ได้รับคืน 22 หน่วยงาน จำนวน 883 ชุด ยังขาดหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งคืนอีก 4 หน่วยงาน คือ กศน. สถาบันพัฒนาผู้บริหารและสำนักผู้ตรวจเขต 2 และ เขต 12 ซึ่งได้ประสานทวงถามแล้วคาดว่าจะได้ครบสัปดาห์หน้า

           2. เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคระห์ผลและเขียนรายงานวิจัย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2548  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน กทม.