การจัดทำแนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งปม.2548 ของ สป

กพร.สป. ได้จัดประชุมแนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร (Competency) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งปม.2548 ของ สป ในวันที่ 19-21 สิงหาคม 2548 ณ    โรงแรมเดอะ เจมส์ ลอดจ์ พุทธมณฑล ศาลายา

การประชุมดังกล่าวได้ร่างสมรรถนะหลัก 8 สมรรถนะ และสมรรถนะในงาน 15 สมรรถนะ  ด้งนี้

สมรรถนะหลัก (Core Competency)  ชื่อสมรรถนะ  (Competency)

1. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ   

2. การม่งผลสัมฤทธิ์

3. จิตม่งบริการ

4. สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

5. คุณธรรม จริยธรรม

6. ความร่วมแรงร่วมใจ

7. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

8. มนุษย์สัมพันธ์

ด้านคุณลักษณะ/พฤติกรรมส่วนตัว

1. จิตสำนึกที่ดี                    2. พัฒนาตนเอง           3. ซื่อสัตย์สุจริต               

4. คิดริเริ่มสร้างสรรค์            5. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

ความเชี่ยวชาญในบทบาทหน้าที่ (Role Competency)

1. ทักษะด้าน ICT   2. ทักษะการวิเคราะห์เชิงระบบ 3. ทักษะการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. ทักษะและความเชี่ยวชาญในบทบาทหน้าที่      5. ความรู้และทักษะการนำนโยบายยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

ด้านการเพิ่มคุณค่าแก่องค์กร (Organization Competency)

1.  การจัดการความรู้                2. การประชาสัมพันธ์องค์กร

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     4. วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการทำงาน

5. การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอก

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการความเห็น (0)