ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านของเราจะได้สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย