สิ่งที่คาดหวังจากการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในครั้งนี้
- ประเมินว่าตนเองมีความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพขนาดไหน

สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังจากการทดสอบความรู้สึกเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในครั้งนี้
- ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้

สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวังจากการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในครั้งนี้
- น่าจะอ่านมามากกว่านี้

สิ่งที่จะกลับไปทำหลังการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในครั้งนี้
- ศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น