การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ที่เน้นบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

THE DEVELOPMENT   OF  A  MATHEMATIC   LEARNING   UNIT  IN  “POLL” FOR   MATTHAYOMSUKSA  5  STUDENTS  USING THE CONSTRUCTIVIST  THEORY                BASED  ON  INTEGRATION OF SUFFICIENCY ECONOMY  PHILOSOPHY

เมธาวดี    (Methawadee )

 

บทคัดย่อ

 

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง   การสำรวจความคิดเห็น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ีคอสสตรัคติวิสต์ ที่เน้นที่เน้นบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80     มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  และมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ  80  ขึ้นไป

        กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   ห้อง   9 โรงเรียน    เมืองพลพิทยาคม อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่   2    ปีการศึกษา   2551 ซึ่งมีจำนวนนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย   44   คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น  3  ประเภท ดังนี้ 1)  เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ีคอสสตรัคติวิสต์ ที่เน้นที่เน้นบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน  10  แผน  2)  เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่     แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน   แบบประเมินวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์  แบบบันทึกผลการสอน   แบบฝึกทักษะ  และแบบทดสอบย่อยท้ายวงจร 3)  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการสอน ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีวงจรการปฏิบัติการวิจัย  2 วงจร ดังนี้ วงจรปฏิบัติการที่ 1  ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 - 6 วงจรปฏิบัติการที่  2 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7 – 10  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย  และผู้ช่วยวิจัยได้ทำการบันทึกผลการปฏิบัติแล้วนำข้อมูล  ที่เก็บรวบรวมได้มาสรุปหาข้อบกพร่อง  และแนวทางแก้ไข  นำไปปรับปรุงแผนการปฏิบัติการวงจรต่อไป  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งนี้  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และร้อยละของคะแนนเฉลี่ย  และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสรุปความเรียง

ผลการวิจัยพบว่า                                                                                                                                                          

1. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง   การสำรวจความคิดเห็น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ีคอสสตรัคติวิสต์ ที่เน้นที่เน้นบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ผ่านกระบวนการสร้าง  และพัฒนา  ดังนี้  1) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู้รายปี                   2) กำหนดคำอธิบายรายวิชา  3) กำหนดผังมโนทัศน์  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  4) กำหนดหน่วยการเรียนรู้และเวลาเรียน  5) ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   6) กำหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้ 7) กำหนดสื่อ และแหล่งการเรียนรู้  8) กำหนดเครื่องมือวัดผลและประเมินผล  และ  9) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ นำไปทดลองใช้โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร  และการสอนคณิตศาสตร์แล้ว มีความเหมาะสมสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติการสอนได้           

        2.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้คะแนนผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เฉลี่ย   18.39   คิดเป็นร้อยละ   91.95 ของนักเรียนทั้งหมด   และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 39  คนของจำนวนนักเรียนทั้งหมด 44  คน   คิดเป็นร้อยละ   88.64   ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องเกณฑ์ที่กำหนดไว้   คือ ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นักเรียน และคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนสามารถสร้างแนวความคิดรวบยอดตามความเข้าใจของนักเรียนเอง โดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรม  และใช้ความรู้เดิม  ของนักเรียนที่มีอยู่มาประมวลเป็นความรู้ในเรื่องการสำรวจความคิดเห็นโดยผ่านสถานการณ์ปัญหาที่กำหนดให้และการปฏิบัติจริงในการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องที่ตนเองสนใจ   จึงทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สามารถนำผลการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆมาบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้   เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  รู้จักการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ทำให้รู้วิธีการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น  มีความรู้ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ  สถานการณ์ทางสังคม  สิ่งแวดล้อม   การดำเนินชีวิตเห็นประโยชน์  และความสำคัญในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อพัฒนาตนเอง  ครอบครัว ชุมชน  สังคม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข  รู้รักสามัคคี  ไม่เบียดเบียน  แบ่งปัน  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และรู้จักประมาณตน