การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ที่เน้นบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

THE DEVELOPMENT   OF  A  MATHEMATIC   LEARNING   UNIT  IN  “POLL” FOR   MATTHAYOMSUKSA  5  STUDENTS  USING THE CONSTRUCTIVIST  THEORY                BASED  ON  INTEGRATION OF SUFFICIENCY ECONOMY  PHILOSOPHY

เมธาวดี    (Methawadee )

 

บทคัดย่อ

 

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง   การสำรวจความคิดเห็น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ีคอสสตรัคติวิสต์ ที่เน้นที่เน้นบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80     มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  และมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ  80  ขึ้นไป

        กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   ห้อง   9 โรงเรียน    เมืองพลพิทยาคม อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่   2    ปีการศึกษา   2551 ซึ่งมีจำนวนนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย   44   คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น  3  ประเภท ดังนี้ 1)  เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ีคอสสตรัคติวิสต์ ที่เน้นที่เน้นบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน  10  แผน  2)  เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่     แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน   แบบประเมินวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์  แบบบันทึกผลการสอน   แบบฝึกทักษะ  และแบบทดสอบย่อยท้ายวงจร 3)  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการสอน ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีวงจรการปฏิบัติการวิจัย  2 วงจร ดังนี้ วงจรปฏิบัติการที่ 1  ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 - 6 วงจรปฏิบัติการที่  2 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7 – 10  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย  และผู้ช่วยวิจัยได้ทำการบันทึกผลการปฏิบัติแล้วนำข้อมูล  ที่เก็บรวบรวมได้มาสรุปหาข้อบกพร่อง  และแนวทางแก้ไข  นำไปปรับปรุงแผนการปฏิบัติการวงจรต่อไป  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งนี้  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และร้อยละของคะแนนเฉลี่ย  และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสรุปความเรียง

ผลการวิจัยพบว่า                                                                                                                                                          

1. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง   การสำรวจความคิดเห็น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ีคอสสตรัคติวิสต์ ที่เน้นที่เน้นบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ผ่านกระบวนการสร้าง  และพัฒนา  ดังนี้  1) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู้รายปี                   2) กำหนดคำอธิบายรายวิชา  3) กำหนดผังมโนทัศน์  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  4) กำหนดหน่วยการเรียนรู้และเวลาเรียน  5) ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   6) กำหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้ 7) กำหนดสื่อ และแหล่งการเรียนรู้  8) กำหนดเครื่องมือวัดผลและประเมินผล  และ  9) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ นำไปทดลองใช้โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร  และการสอนคณิตศาสตร์แล้ว มีความเหมาะสมสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติการสอนได้           

        2.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้คะแนนผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เฉลี่ย   18.39   คิดเป็นร้อยละ   91.95 ของนักเรียนทั้งหมด   และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 39  คนของจำนวนนักเรียนทั้งหมด 44  คน   คิดเป็นร้อยละ   88.64   ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องเกณฑ์ที่กำหนดไว้   คือ ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นักเรียน และคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนสามารถสร้างแนวความคิดรวบยอดตามความเข้าใจของนักเรียนเอง โดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรม  และใช้ความรู้เดิม  ของนักเรียนที่มีอยู่มาประมวลเป็นความรู้ในเรื่องการสำรวจความคิดเห็นโดยผ่านสถานการณ์ปัญหาที่กำหนดให้และการปฏิบัติจริงในการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องที่ตนเองสนใจ   จึงทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สามารถนำผลการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆมาบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้   เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  รู้จักการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ทำให้รู้วิธีการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น  มีความรู้ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ  สถานการณ์ทางสังคม  สิ่งแวดล้อม   การดำเนินชีวิตเห็นประโยชน์  และความสำคัญในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อพัฒนาตนเอง  ครอบครัว ชุมชน  สังคม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข  รู้รักสามัคคี  ไม่เบียดเบียน  แบ่งปัน  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และรู้จักประมาณตน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คือคน คือครู คืออาสา

คำสำคัญ (Tags)#ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง#การสำรวจความคิดเห็น#การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้#ทฤษฎ๊คอนสตรัคติวิสต์

หมายเลขบันทึก: 290444, เขียน: 24 Aug 2009 @ 00:05 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 21:22 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 24, อ่าน: คลิก


ความเห็น (24)

สวัสดีค่ะน้องเทียนน้อย

 • ขยันจังเลยน้องสาวผู้น่ารัก
 • แวะมาเยี่ยมเยียนด้วยความคิดถึงค่ะ
 • สบายดีนะคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่อิงจันทร์

แหะๆขออภัยค่ะที่เทียนน้อยจอบช้า (เฮ้ย !! ตอบช้า)

เทียนน้อยแอบขยันนิดๆนะคะ  คิดถึงนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องครูเทียนน้อย

สบายดีกะเจ้า คึดเติงจ้า

มาทายทักแม้ห่างหาย ยังระลึกถึง

เป็นกำลังใจให้น้องทุกวี่วัน ทุกเส้นทางค่ะ

มีความสุข เพลิดเพลินกับเด็กน้อยและทุกกิจกรรม

 

งานวิจัยสำคัญการศึกษา             ควรค้นหาพัฒนาครูผู้สร้างสรรค์

เก่งวิชาประพฤติดีมีจรรยาบรรณ   ศีลธรรมนั้นปฏิบัติดีนี่คือครู

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ปู

สบายดีค่ะเจ้า ตอนนี้เป็นหวัดนิดหน่อยค่ะ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะพี่ปู เป็นกำลังใจให้พี่ปูเช่นกันนะคะ

กิจกรรมกับเด็กๆค่ะเทอมหน้ามีอะไรทำร่วมกันนิดหน่อยค่ะ ^_^

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ วิโรจน์ พูลสุข

เทียนน้อยทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้นะคะ

อยากทำอะไรที่พัฒนาตนเองและนักเรียน

ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะ

ปรากฏว่า...ได้ผลดีเกินความคาดหมายนะคะ โดยเฉพาะคุณลักษณะตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หากดูผลสัมฤทธิ์ก็ดูดีนะคะ เนื่องจากเนื้อหาเรื่องนี้

ค่อนข้างง่าย  แต่พอมาจัดกิจกรรมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นบูรณาการ

สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปก็ไม่ง่ายเลยค่ะ เทียนน้อย ได้ good  นะคะ

ขอบคุณค่ะพ่อครู ที่มาให้กำลังใจเทียนน้อยเสมอมา ระลึกถึงพ่อครูค่ะ ^_^

 

เขียนเมื่อ 
 • อ่านแล้วเข้าใจไม่มากนะคะ แต่พี่ศิลาเห็นความพยายามของคุณครูเทียนน้อยที่กว่าจะผ่านมาถึงวันนี้ค่ะ
 • คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงหรือยังคะ พี่ศิลาตกข่าวเพราะช่วงนี้ชีพจรลงเท้า เข้า G2K แบบแว่บไปแว่บมาค่ะ
 • ดูแลตนเองให้แข็งแรงมาก ๆ นะคะ เพื่อที่จะได้ดูแลคนที่เรารักค่ะ
 • มาเรียนรู้ด้วย
 • ดีจังค่ะ
เขียนเมื่อ 

แหะๆๆๆขออภัยค่ะพี่ศิลาที่เทียนน้อยมีความสามารถแค่นี้ ^_^

คุณพ่ออาการดีขึ้นแล้วค่ะ  แต่ก็ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ตลอดค่ะ

ขอบคุณพี่ศิลามากค่ะ  ไม่ได้เจอพี่ศิลาที่ขอนแก่นเลยสินะคะ

ว้าๆแย่จัง  โอกาสหน้านะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะพี่เกศนี

แหะๆอีกครั้งคะ

ไม่ค่อยมั่นใจในการเขียนของตนเองเท่าไหร่ค่ะ

แต่ใส่ใจเต็มร้อยค่ะ  เง้อจบด้วยดีจริงๆนะคะพี่เกศนี

ขอบคุณค่ะ ^_^

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

อยากอ่านงานวิจัยฉบับเต็ม ๆ

หาอ่านได้ที่ไหนครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ครูอรวรรณ
ขอบคุณค่ะที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอคำชี้แนะด้วยนะคะ ^_^

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ หนานเกียรติ

เทียนน้อยยังอ่อนด้อยประสบการณ์ค่ะ

งานวิจัยเล่มเต็มคงยังไม่ออกนะคะ 

แต่กับเทียนน้อยมีเป็นไฟล์นะคะ

ขอบคุณค่ะที่กรุณามาเรียนรู้ร่วมกัน...^_^

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • ไม่เจอกันนานมากนะคะ
 • แวะมาบอกว่า...ยังคิดถึงเสมอค่ะ
 • อีกอย่างหากห่างหายไปบ้างก็ขออภัยนะคะ
 • เพราะยังไม่ชำนาญกับระบบใหม่ค่ะ

สวัสดี ครับ คุณเทียนน้อย

ยินดี มากครับที่ได้เจอกัน

กำลังเรียนรู้ระบบอยู่เช่นกัน ครับ

มาด้วยความระลึกถึง

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครูคิม

ใช่คะไม่เจอกันนาน

เทียนน้อยก็มัวแต่ยุ่งๆกับหลายๆเรื่องนะคะ

ยังคิดถึงคุณครูเสมอค่ะ

^_^

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ แสงแห่งความดี
ยินดีเช่นกันค่ะที่ได้เจอกัน เรียนรู้ระบบใหม่ให้สนุกกันนะคะ

ขอบคุณค่ะ ด้วยความระลึกถึง ^_^

อรุณสวัสดิ์วันนี้ให้มีสุข        ไร้ซึ่งทุกข์ถูกใจได้ดังฝัน

เป็นวันดีได้ทำดีที่อัศจรรย์    วันสำคัญวันนี้วันดีเอย

หลากความคิดหลายความเห็นความเป็นไทย ต่างก็ได้บอกว่า ข้า รักชาติ

คนที่เห็นเป็นอื่นถึงเป็นปราชญ์ ก็ไม่อาจรักเหมือน ข้า ที่ทาสี......

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพ่อครูปรัชญาทางความคิด   ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน

ให้รู้ซึ้งถึงความพากเพียร   ให้เล่าเรียนเขียนอ่านจำนรรจา

เรียนรู้จากบทกลอนอันไพเราะ   ให้เสนาะสนับฟังย้ำคิดจิตอาสา

ให้บทเรียนล้ำค่าทางปัญญา  ให้ทุกวันในวันนี้วันดีเอย...^_^

แหะๆลงแบบแป่งๆค่ะพ่อครูขา...

เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะท่าน วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--  ด้วยความระลึกถึงนะคะ
เรามาช่วยกันรักชาตินะคะ  รักนะต้องแสดงออกด้วยการกระทำ ความคิด ปัญญา
ที่มาจากหัวใจดวงเดียวที่เป็นใจดีๆ ให้ใจดีๆหลายๆดวงมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว
ยากไปไหมค่ะนิ...ขอบคุณมากค่ะ ^_^
เขียนเมื่อ 

เข้ามาลงทะเบียนเรียนรู้ด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านรอง small man

ขอบคุณค่ะที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ ^_^