คาบนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  Blog  ทั้งการสมัครสมาชิกและการสร้าง  Blog  แต่ยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ก็พอเข้าใจบ้างและสามารถทำได้ในส่วนหนึ่งที่ครูให้ทำ