บล็อกเป็นเว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อการสื่อสาร  ความรู้สึกนึกคิด  มุมมอง  ประสบการณ์  ความรู้และข่าวสาร