รัฐที่เขียวตลอด

ภาพที่ ๑ รศ.ดร.อัศนี คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ สมัยที่ ๒ ฐานะศิษย์เก่าที่เรียนจาก WSU กำลังเล่าประวัติรัฐ Washingtone คือ  Evergreen State

ภาพที่ ๒ ป้ายทะเบียนรถยนตร์ ก็บอกว่า Evergreen ครับ

ภาพที่ ๓ ระหว่างทางจาก Seattle ไปยังเมือง Pullman ที่ตั้งของ WSU เห็นเทือกเขาที่ใช้แข่งกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว

ภาพที่ ๔ วิวที่พักระหว่างทางไป Washington State University

JJ,15 May 2006(4.47 pm)