รายงานสด จาก WSU

 วันจันทร์ที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นวันแรกที่ทีมงานผู้บริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี และ ผู้อำนวยการศูนย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วม แลก เปลี่ยน เรียน รู้ กับ Prof.Dr.Forrest W.Parkay ที่ Washington State University,Pullman (นั่งหน้าเครื่อง Computer)

ภาพที่ ๑ ทีมงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังเข้าร่วม ลปรร

ภาพที่๒ คณบดี คณะศิลปกรรม (ซ้ายสุด) คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ รศ.ประจักษ์ (มือจับศรีษะ) คณบดีทันตแพทยศาสตร์ (ขวาสุด มือ ปิดหน้า กำลังตั้งใจฟัง

ภาพที่ ๓ Dr.Judy N.Mitchell, คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ (เสื้อสีฟ้า) กำลังเล่าการบริหารจัดการของวิทยาลัยให้ฟัง คณาจารย์ที่นี่เกษียณอายุ ๖๕ ปี และ คณาจารย์มีไม่มากนักแต่ต้องมีการทำงานทั้งการสอน และ การวิจัย ส่วนค่าตอบแทนที่นี่ก็ไม่มากนัก งานอย่างหนึ่งคือ ต้องนำเสนอผลงานของตัวเองให้ทีมงานรับทราบทุกๆปี (คล้ายกับ การประกันคุณภาพ ที่ประเทศไทย บางแห่งตองนำเสนอผลงานให้ภาควิชาฟัง) การทำงานมีการสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการเน้นวิจัย และ ยังมีรางวัลให้อีกประมาณ ๕๐๐ เหรียญ หากทำงานวิจัยได้ดี

JJ ( 11.51 a.m,15/5/2006)