เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2549  ที่บ้านโนนแย้  จังหวัดศรีสะเกษ  มีการจุดบั้งไฟอันเป็นประเพณีเดือน 6 ของชาวอีสานเพื่อบูชาพญาแถน (เทพแห่งฝน)  เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล  ปัจจุบันมีการแข่งขันบั้งไฟว่าใครสามารถจุดบั้งไฟได้สูงและลอยอยู่บนท้องฟ้าได้นานที่สุด  ซึ่งขนาดบั้งไฟเส้นผ่าศูนย์กลาง 3  นิ้ว  สามารถลอยอยู่บนฟ้าได้นานประมาณ  310  วินาที