หนึ่งในหลายแบบจำลองความคิด ของหนึ่งในหลากหลายหน่วยงานในความตั้งมั่นเดียว ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร       

                                                     "ก้าวสู่โลก Knowledge-Based Learning!!"

 

 

ผังวงจรการบริหารจัดการองค์ความรู้ จาก http://www.bu.ac.th/th/  และจากแนวคิดของ สคส. 

ภาพ  จาก  http://www.moe.go.th/