มีหลายวิธี ที่สำคัญคือต้องสอนให้รู้จักคิด และต้องฟังความคิดเห็นของนักศึกษา