คุณตำแหน่ง สินสวาท ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ และภูมิใจเสนอจาก ชาว นสส. 3 กรมอนามัย โดย คุณตำแหน่ง สินสวาท จากศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ค่ะ ในเรื่อง "จิตสำนึกด้านบริการ"

เป็นหลัก หรือเทคนิค S M I L E นะคะ

S = Stress Tolerance ... คือ ความอดทน อดกลั้น เมื่อเผชิญกับสภาวะความเครียดที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะมาจาก หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ลักษณะงาน หรือลูกค้า แลกเปลี่ยนด้วยสีหน้ากิริยาท่าทาง ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ เมื่อพบเจอลูกค้า

M = Motivation ... เริ่มที่มีหัวใจ หรือความต้องการที่จะปรับพฤติกรรมของตนเอง ให้มีพฤติกรรม หรือความสามารถ จิตสำนึกให้บริการ ... พร้อมให้บริการ และพร้อมอาสาช่วยเหลือลูกค้า

I = Integrity ... ความซื่อสัตย์ต่องาน และอาชีพ โดยให้ข้อมูลทั้งด้านบวก และด้านลบจากการใช้สินค้า หรือบริการ เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือก

L = Listening ... รับฟังปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากลูกค้าอย่างเต็มใจ ไม่ตีโพยตีพาย หรือไม่พอใจ ... รับฟัง และพร้อมที่จะให้ข้อมูล หรือเหตุผลกรณีลูกค้าไม่พอใจในสินค้า และบริการ

E = Energetic ... มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาวิธีการ หรือเทคนิคในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้า และบริการที่ดีที่สุด

อย่าลืมใช้หลัก SMILE นำทาง ในการทำงานนะคะ