การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์

การใช้แหล่งเรียนรู้

    การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับทั้งความรู้  กระบวนการและเจตคติ  ผู้เรียนทุกคนควรได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้สนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีความสงสัย เกิดคำถามในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว  มีความมุ่งมั่นและมีความสุขที่จะศึกษาค้นคว้า  สืบเสาะหาความรู้เพื่อรวบรวมข้อมูล  วิเคระห์ผล  นำไปสู่คำตอบของคำถาม  สามารถตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล  สามารถสื่อสารคำถาม  คำตอบ  ข้อมูลและสิ่งที่ค้นพบจากการเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้

      การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เองจากความรูวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ทุกคนจึงต้องเรียนรู้เพื้อนำผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพ  เมื่อผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์โดยได้รับการกรตุ้นให้เกิดความตื่นเต้นท้าทายกับการเผชิญสถานการณ์หรือปัญหา  มีการร่วมกันคิด  ลงมือปฏิบัติจริง  ก็จะเข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์กับวิชาอื่นและชีวิต  ทำให้อธิบาย  ทำนย คาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผลการประสบความสำเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ  มุ่งมั่นที่จะสังเกต  สำรวจตรวจสอบ  สืบค้นความรู้ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องสอดคล้องกับสภาพจริงในชีวิต  โดยใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายในท้องถิ่น  และคำนึงถึงผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้ความสนใจและความถนัดแตกต่างกัน

      ในการจัดการเรียนการสอนผู้สอนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกาเรียนการสอนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่น  และให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ดังภาพของผู้เรียนและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่าง  ซึ่งมี  สวนหย่อมในโรงเรียน  การเลี้ยงกบ  ไก่ย่าง  นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง  ดังภาพที่นำมาเสนอ  ดังนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนความเห็น (10)

samran2
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีตุ๊  ได้อ่านงานแล้วได้รับความรู้ดีมากเกี่ยวกับวิสัยทัศน์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  และมีการนำรูปภาพแหล่งเรียนรู้ลงในบล็อกด้วย  ดีมากเลย

                                     สำราญ  คชพงษ์

aronwong
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

พี่เสาวนี

ได้อ่านงานแล้วได้รับความรู้ดีมากเกี่ยวกับวิสัยทัศน์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 

      เก่งมากเลยที่นำภาพแหล่งเรียนรู้ลงในบล็อกด้วย 

                                         อรอน  วงศ์มั่น

supavadee
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

พี่เสาวนีที่เคารพ

ได้อ่านงานของพี่แล้ว ได้รับความรู้ดีมากเกี่ยวกับวิสัยทัศน์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และพี่ได้นำภาพแหล่งเรียนรู้ลงในบล็อกด้วย 

 

                                   สุภาวดี  ทองอุ่น

choltira48
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

อาจารย์เสาวนีที่เคารพ

      หนูได้อ่านงานของอาจารย์แล้วได้รับความรู้ดีมากเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 

      เก่งมากเลยที่นำภาพแหล่งเรียนรู้ลงในบล็อกด้วย 

                                           ชลธิรา  พลราษฎร์

passakan
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

เรียน   เสาวนีที่เคารพ

      หนูได้อ่านงานของพี่แล้วได้รับความรู้ดีมากเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก  ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้  และได้นำภาพภาพแหล่งเรียนรู้ลงในบล็อกด้วย   ดีมากเลย

 

                                  ภัสกาญจน์   หอมจันทร์

มานิต
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีที่ทำบล็อกนี้ได้สำเร็จ ค่อนข้างดี มีเนื้อหาสาระพอสมควร กรุณาแจ้งไปให้เพื่อน ๆ ทราบที่อยู่และแสดงความคิดเห็นด้วยตัวของเขาเอง หวังว่าท่านจะพัฒนาและอัพเดตบล็อกนี้อย่างสม่ำเสมอทุก ๆ วัน หรือ 2-3 วันต่อครั้งก็จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำมากขึ้น ท่านสามารถใช้เวทีแห่งนี้สร้างผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกทั้งในและต่างประเทศได้ตลอดไป ไม่สิ้นสุด

มานิต

มานิต
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

หมายเหตุ

กรุณาทำบล็อกลิงค์ หรือ เว็บลิงค์ ด้วยก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

มานิต

ภัชราพร ปริโยทัย
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

   กำลังสนใจเรื่องนี้พอดี ขอบคุณมากค่ะที่นำมาเผยแพร่ 

   ทำเวบ ได้ดี และสวยงามน่าสนใจมากค่ะ

                      ต๋อม

panomval
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

ได้เยี่ยมชมบล๊อกของพี่ได้รับความรู้ดีมากเนื้อหาสาระน่าสนใจขอแสดงความยินดีที่พี่ทำงานได้สำเร็จเยี่ยมชมบล๊อกน้องได้ที่http://gotoknow.org/panomval99

เสาวนี มรกตเขียว
IP: xxx.26.131.218
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จด้วย