การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับทั้งความรู้  กระบวนการและเจตคติ  ผู้เรียนทุกคนควรได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้สนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีความสงสัย เกิดคำถามในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว  มีความมุ่งมั่นและมีความสุขที่จะศึกษาค้นคว้า  สืบเสาะหาความรู้เพื่อรวบรวมข้อมูล  วิเคระห์ผล  นำไปสู่คำตอบของคำถาม  สามารถตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล  สามารถสื่อสารคำถาม  คำตอบ  ข้อมูลและสิ่งที่ค้นพบจากการเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้

      การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เองจากความรูวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ทุกคนจึงต้องเรียนรู้เพื้อนำผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพ  เมื่อผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์โดยได้รับการกรตุ้นให้เกิดความตื่นเต้นท้าทายกับการเผชิญสถานการณ์หรือปัญหา  มีการร่วมกันคิด  ลงมือปฏิบัติจริง  ก็จะเข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์กับวิชาอื่นและชีวิต  ทำให้อธิบาย  ทำนย คาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผลการประสบความสำเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ  มุ่งมั่นที่จะสังเกต  สำรวจตรวจสอบ  สืบค้นความรู้ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องสอดคล้องกับสภาพจริงในชีวิต  โดยใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายในท้องถิ่น  และคำนึงถึงผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้ความสนใจและความถนัดแตกต่างกัน

      ในการจัดการเรียนการสอนผู้สอนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกาเรียนการสอนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่น  และให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ดังภาพของผู้เรียนและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่าง  ซึ่งมี  สวนหย่อมในโรงเรียน  การเลี้ยงกบ  ไก่ย่าง  นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง  ดังภาพที่นำมาเสนอ  ดังนี้