จริยธรรมคืออะไร

ยูมิ
จริยธรรมมาจากรากศัพท์ภาษาบาลีและสันสกฤต

จริยธรรมคืออะไร

เรื่องจริยธรรมนั้นมีนักปราชญ์ให้ความหมายเอาไว้มาก  แนวคิดของแต่ละท่านมีทั้งเหมือนกัน  คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน  ถือว่าเป็นเรื่องนานาทัศนะ  เพราะจริยธรรมเป็นการตีกรอบความประพฤติให้คนในสังคมได้แนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและอาจกล่าวได้ว่า

จริยธรรมคือเครื่องประดับของบุคคลในสังคมนั้น ๆ เพราะเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่โดดเด่นให้เห็นได้ชัดเจน

คำว่า  จริยธรรม  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525  ได้ให้ความหมายดังต่อไปนี้  ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ  ศีลธรรม  กฎศีลธรรม  ( ราชบัณฑิตยสถาน. 2539 : 216 )

จริยธรรม ( Ethical  Rules ) คือประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติ ( กีรติ  บุญเจือ . 2538 : 4 )

จริยธรรมหมายถึงธรรมชาติหรือหลักธรรมที่บุคคลควรประพฤติ  จัดว่าเป็นคุณธรรมที่แสดงออกทางร่างกายในลักษณะที่ดีงามถูกต้อง  อันเป็นสิ่งที่ประสงค์ของสังคมและจริยธรรมจะมีได้จำต้องอาศัยหลักคำสอนทางศาสนา  อันได้แก่  ศีล ( Precept ) อันหมายถึงหลักหรือกฎเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติเพื่อดัดหรือฝึกหัดกายและวาจาให้เรียบร้อย  ให้เป็นปกติ 

 กล่าวคือ  จะพูดหรือทำสิ่งใดให้เป็นไปตามธรรมชาติ  อย่าให้ผิดปกติ ( ผิดศีล ) เช่น  พูดให้ถูกต้องให้เป็นธรรม  กระทำให้ถูกต้องให้เป็นธรรม  เมื่อพูดหรือกระทำให้ถูกต้องและเป็นธรรม  ย่อมมีความสุข  ความสบาย  เยือกเย็น  ไม่เดือดร้อนดังกล่าว 

  จึงเป็นผลของการมีศีลหรือเป็นผลของการมีคุณธรรมในจิตใจ  เมื่อมีคุณธรรมในจิตใจแล้วก็เป็นเหตุให้ประพฤติจริยธรรมได้ถูกต้อง  ดังนั้นคุณธรรมและศีลจึงเป็นโครงสร้างของจริยธรรม ( บุญมี  แท่นแก้ว. 2541 : 1 )

จริยธรรม  คือ  กิริยามารยาทการประพฤติปฏิบัติที่สังคมปรารถนา  เป็นแนวทางเพื่อบรรลุสภาพชีวิตที่ดีงามทั้งทางกาย  วาจา  ใจ ( ทำ  พูด  คิด ) เป็นไปในทางที่ดีและละเว้นสิ่งที่ผิดต่อปทัสถานของสังคม ( social  Norm ) (  พิภพ  วชังเงิน. 2546 : 4 )

จริยธรรม คือ  กฎเกณฑ์ความประพฤติที่มนุษย์ควรประพฤติ  โดยได้จากหลักการทางศีลธรรม  หลักปรัชญา  วัฒนธรรม  กฎหมายหรือจารีตประเพณี  เพื่อเสริมสร้างมนุษย์สมบัติที่มีอยู่แล้วในตัวมนุษย์โดยธรรมชาติ  เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคม  นอกจากนี้จริยธรรมยังใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกความประพฤติ  การกระทำที่ถูกต้องเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ด้วย (  มัญชุภา  ว่องวีระ.2541 : 6 )

กล่าวโดยสรุปแล้ว  คำว่า  จริยธรรมมาจากรากศัพท์ภาษาบาลีและสันสกฤต  ดังนี้  จริยะ  หมายถึง  ความประพฤติปฏิบัติเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาจากการกระทำทางกาย  วาจาและใจ

ธรรมะ  หมายถึง  คำสั่งสอนในทางศาสนาที่มนุษย์นำมาเป็นสื่ออุปกรณ์  เพื่อข้ามไปสู่จุดหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงาม

ดังนั้นจริยธรรม  หมายถึง  การปฏิบัติตนตามคำสอนในทางศาสนาเพื่อความถูกต้องดีงามของชีวิต.

------------------

เอกสารอ้างอิง

กีรติ  บุญเจือ . 2538 . ชุดพื้นฐานปรัชญาจริยศาสตร์สำหรับผู้เริ่มเรียน . กรุงเทพ ฯ  : ไทยวัฒนาพานิช  จำกัด .

 

บุญมี  แท่นแก้ว . 2541 . จริยธรรมกับชีวิต . กรุงเทพ ฯ : โอ . เอส . พริ้นติ้ง . เฮ้าส์ .

 

พิภพ  วชังเงิน . 2546 . จริยธรรมทางธุรกิจ . กรุงเทพ ฯ : อมรการพิมพ์ .

มัญชุภา ว่องวีระ . 2541 . จริยธรรมกับการพยาบาล . สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์ .

 

ราชบัณฑิตยสถาน . 2539 . พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#philosophy#umi

หมายเลขบันทึก: 283222, เขียน: 04 Aug 2009 @ 23:34 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 21:23 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ครับ

  • ในการดำเนินชีวิตประจำวันเราต้องมีจริยธรรมประจำใจ
  • จริยธรรมเกิดจากความรู้สึกนึกคิด ความรู้ผิดชอบชั่วดี การเห็นใจเขาใจเรา
  • น่าจะแตกต่างกับกฎหมายนะครับ
  • เช่น เราต้องมีจริยธรรมในการขับรถ ไม่ขับรถปาดหน้าชาวบ้านเขา
  • หากขับชนคนอื่น ก็ผิดกฎหมาย
  • ขอบคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 

คิดถึงเพลงที่เคยร้อง...ในสมัยเป็นนักเรียน จังเลยครับ

  • ความเกรงใจ
  • ความซื่อสัตย์
  • ความตรงต่อเวลา ....

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณสำหรับความหมายดี ๆ ทำให้การแวะมาเยี่ยมเช้านี้เอิบอิ่มไปด้วยค่ะ อย่างน้อยก็ได้อาภรณ์ประดับติดตัวกลับไป "จริยธรรม"

ขอบพระคุณได้เรียนรู้และเข้าใจ คำว่า "จริยธรรม" อย่างถ่องแท้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณวัชรา ทองหยอด

สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันนะครับ

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณแผ่นดิน

เออ...ผมก็เคยอำเหมือนกันนะนี่

อย่างที่ว่า...ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี ลองดูซิทุกคนก็มีหัวใจ...

อิ อิ อิ

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณSila Phu-Chaya

เออ...สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเสื้อผ้าสวยงามที่คนเราสวมใส่แล้วดูงดงาม ๆ นะครับผม

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ นายประจักษ์~natadee

วาว ๆ มากับหลานรัก พร้อมภาพสวย ๆ

ชื่นชม ๆ นะครับ

ขอบคุณครับ