การจัดการความรู้ โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรมศึกษาธิการสัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 4 นำโดย ผอ.วิมล วัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บรรยายการจัดการความรู้

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยนายวิมล  วัฒนา  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ร่วมกิจกรรมศึกษาธิการสัญจรภาคใต้ ครั้งที่  4 วันที่ 13 พฤษภาคม  2549  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  จังหวัดสงขลา   และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำกิจกรรมการจัดการความรู้มาเผยแพร่โดยมีอาจารย์จำนง  หนูนิล บรรยายและร่วมเสวนากลุ่ม ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายโดยมีเครือข่าย คุณกิจพื้นที่จำนวน 9 พื้นที่ คุณอำนวยตำบลซึ่งเป็นครูอาสาสมัครประจำพื้นที่เข้าร่วมเสวนาในการจัดการความรู้ในเรื่องการจัดเวทีชุมชน

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง โดยนายศุภชัย  สกุลแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง พร้อมบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมศึกษาธิการสัญจรภาคใต้  ครั้งที่ 4  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชุมชนและวางแผนการเรียน เปลี่ยนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลต่อไป  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM สู่ชุมชนความเห็น (0)