สื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ รูปแบบการนำเสนอ รูปแบบ CAI   บนแผ่น CD ระบบศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองรวมไปถึงการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำการเรียนการสอนผ่านเว็บ สื่อการเรียนการสอนที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอักษรภาพเสียง  ภาพและเสียง วีดีโอ