จะตามติดใคร ทำไมต้องตาม

ผนวกแนวคิด/ทฤษฎีด้านสื่อสารเพื่อเคลื่อนสังคมซึ่ง รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ ได้ตกผลึกและเจียรนัยออกมาผ่านบทความ เอกสาร ตำรา ออกมาอย่างสม่ำเสมอ โดยการติดตามประเมินจะทดลองหาส่วนผสมที่ลงตัวระหว่าง KM และ C-4-H ให้ถูกปากถูกลิ้นผู้เกี่ยวข้อง

การกำหนดประเด็น

กำหนดประเด็นจากการคลี่ขยายวัตถุประสงค์ผสมผสานแนวคิดทฤษฎีการจัดการความรู้ด้านสังคม

ผนวกแนวคิด/ทฤษฎีด้านสื่อสารเพื่อเคลื่อนสังคมซึ่ง    รศ.ดร.กาญจนา  แก้วเทพ ได้ตกผลึกและเจียรนัยออกมาผ่านบทความ เอกสาร ตำรา ออกมาอย่างสม่ำเสมอ โดยการติดตามประเมินจะทดลองหาส่วนผสมที่ลงตัวระหว่าง KM และ C-4-H ให้ถูกปากถูกลิ้นผู้เกี่ยวข้อง

รวมถึงการกำหนดประเด็นจากลักษณะของสื่อ หรือจากตัวกิจกรรมย่อยที่น่าสนใจ คือ ประเด็นใดๆ     ก็ตามที่เจ้าของวัฒนธรรมอยากบอกต่อสาธารณชนว่าประเด็นนั้นๆ มีคุณค่าและทำให้เกิดสุขภาพดีขึ้นได้จริง(อย่างนี้ควรมีรูปธรรมข้อพิสูจน์ด้วย)ให้คำตอบต่อปริศนาคาใจ หรือที่มาและที่ไปของประเด็นนั้นน่าจะเป็นความหวังหรือทางออกต่อการเคลื่อนสังคมสู่สุขภาวะ

           

ใครคือผู้เกี่ยวข้องกับการประเมิน

ใคร

คาดหวังว่าการประเมินจะช่วยอะไร

ผู้เสนอหรือผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน
·    เป็นกระจกเงาสะท้อนมุมมองจากภายนอกเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยเฉพาะการตอบโจทย์และตรงสู่เป้าหมาย
·    มองหาโอกาสในการทำซ้ำและขยายผล โดยเฉพาะผลที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ หรือ ผลที่เกิดระหว่างการเดิน                สู่เป้าหมาย (โดยเฉพาะ lesson learned และนวตกรรม)
·    ช่วยเป็นช่องทางในการบอกเล่าความสำเร็จ รวมถึงปัญหา/อุปสรรคที่ต้องการขจัดปัดเป่าในระดับลงมือปฏิบัติ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
·       สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และยืนยันว่า “เขาเดินถูกทาง และเข้าใกล้เป้าหมายเพียงใด”
·    พิสูจน์ผลการนำการจัดการความรู้มาทดลองปฏิบัติอย่าง      สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
·       ธำรงไว้ซึ่งแรงขับเคลื่อนสังคม หรือโมเมนตั้มในการเคลื่อนสังคม
ผู้จัดการชุดโครงการ (Program Manager) และทีมงาน
·       ช่วยชี้ช่องในการบริหารโอกาส
·       เสริมคุณค่าและภาพลักษณ์ของ Brand ชุดโครงการ
·       ช่วยเป็นช่องทางในการบอกเล่าความสำเร็จ รวมถึงปัญหา/อุปสรรคที่ต้องการขจัดปัดเป่าในระดับนโยบาย
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
·       เพิ่มคุณค่าและความภาคภูมิใจในพลัง Synergy
·       ช่วยชี้ช่องในการบริหารโอกาสที่จะขยายเครือข่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อสารสุขความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

2824

เขียน

22 Aug 2005 @ 12:49
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:56
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก