การติดตามชื่นชม

เน้นย้ำว่าการประเมินเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มและช่วยบริหารโอกาส แต่มิใช่การมาติดตามจับผิดหรือหาข้อบกพร่อง ขอให้คิดว่าเป็นการสะท้อนมุมมองจากกัลยาณมิตร

วิธีการทำงานของทีมประเมิน

                ด้านปรัชญา /แนวคิด
·       เคารพหลักการมีส่วนร่วมและพลังของความหลากหลายที่มีอยู่ในทุกคน ทุกองค์กร ทุกชุมชนที่เกี่ยวข้อง
·       สร้างสัมพันธภาพแบบพี่แบบน้องกับผู้เสนอโครงการและทีมงาน
·       เน้นย้ำว่าการประเมินเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มและช่วยบริหารโอกาส แต่มิใช่การมาติดตามจับผิดหรือหาข้อบกพร่อง ขอให้คิดว่าเป็นการสะท้อนมุมมองจากกัลยาณมิตร

ด้านการลงมือปฏิบัติ
·    ร่วมแรงและปัญญากับผู้เสนอโครงการและทีมงานในการทำงานแบบ “ผ้าป่าสามัคคี” โดยการลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมตามแต่โอกาสและกรอบเวลาจะอำนวย
·    มีการทบทวนวรรณกรรม(รายงาน บทความ เอกสาร ฯลฯ) ของผู้จัดทำโครงการและ รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ แล้วนำมาหาตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเป็นระยะๆ
·    เข้าร่วมในเวทีหรือกิจกรรมที่ผู้เกี่ยวข้องโครงการหลายโครงการมาร่วม โดยการตั้งประเด็นให้เกิด reflection การดำเนินโครงการที่ผ่านมาแต่ละโครงการ และผู้เกี่ยวข้องมองชุดโครงการในภาพรวมอย่างไร ในประเด็นทิศทาง (มาถูกทางหรือไม่) พลังการขับเคลื่อน (แรงหรืออืด) เงื่อนไขของความสำเร็จ (เพื่อขยายผล) และกรณีเกือบพลาดหรือพลาดไปแล้ว (จะได้ไม่พลาดซ้ำ)
·    สร้างพื้นที่เสมือน (Virtual space) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน weblog หรือ blog ของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรุ้เพื่อสังคม http://c4hnews.gotoknow.org รหัสผ่าน c4hnews ซึ่งสะดวกและได้รับความนิยมสูงมาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ขอเชิญชวนพี่น้องและผองเพื่อนใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม ยิ่งแลกยิ่งได้

ขอเรียวแรงและปัญญาพี่น้องและผองเพื่อนโปรดติ ติง รื้อ หรือเพิ่มเติมได้เต็มที่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อสารสุขความเห็น (0)