กิจกรรมวันภาษาไทย  โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามฐานต่างๆ ได้แก่
   ฐานที่ ๑  เรารักการอ่าน  เป็นกิจกรรมการอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง
   ฐานที่ ๒  สร้างสรรค์พินิจ  เป็นกิจกรรมการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์
   ฐานที่ ๓  ลายมือลิขิต  เป็นกิจกรรมการคัดตัวบรรจุ
   ฐานที่ ๔  ปริศนาคำทาย  เป็นกิจกรรมการทายสุภาษิตและคำพังเพย
   ฐานที่ ๕  เขียนบรรยายภาพ  เป็นกิจกรรมเขียนบรรยายภาพเป็นร้อยแก้ว
   ฐานที่ ๖  เรียงความหลากหลาย เป็นกิจกรรมการเขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนด
   ฐานที่ ๗  ร้องเพลงสุขใจ เป็นกิจกรรมการร้องเพลงตามความสมัครใจโดยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
   ฐานที่ ๘  มั่นในคุณธรรม เป็นกิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม
   ฐานที่ ๙  อนุทินชีวิต  เป็นกิจกรรมประกวดการเขียนอนุทิน
   ฐานที่ ๑๐ จิตตปัญญา เป็นกิจกรรมการแสดงละครคุณธรรม
   ฐานที่ ๑๑ โยคะสมาธิ เป็นกิจกรรมการแสดงโยคะเป็นกลุ่ม
   ฐานที่ ๑๒ มีการแลกเปลี่ยน กิจกรรมนี้มีการแบ่งกลุ่มนำเสนอผลการจัดกิจกรรม ความรู้สึก ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ผลที่คาดหวัง
        เพื่อให้เด็กได้เข้าร่วมการเรียนรู้ทุกกิจกรรมมีความสุขสนุกสนานในการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของภาษาไทย
ผลการจัดกิจกรรม
  ๑.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรม มีความสุขสนุกสนานในการเรียนรู้
  ๒.นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทย โดยสังเกตจากการแสดงความรู้สึกและการเสนอข้อคิดเห็น 
  ๓.ครูและนักเรียนให้ความรู่วมมือเต็มความสามารถ
        คุณค่าของภาษาไทย จะต้องฝึกและจัดกิจกรรมให้นักเรียนตระหนัก สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้อย่างเกิดทักษะ นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนภาษาไทยควรเป็นแบบอย่างที่ดี