Cross Functional Team V.S QCC

 การสร้างทีมคร่อมสายงาน ที่เรียกว่า Cross Functional Team เพื่อทำงานร่วมกันในการ "สร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้ โดย การ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อให้ ยุทธศาสตร์ขององค์กร สามารถบรรลุ" ต่างกันอย่างไรกับ กลุ่ม Quality Control Circle ที่ JJ ได้สัมผัส

 มีหลายท่านพยายามที่จะบอกว่า CFT แตกต่างกับ QCC แต่ความเห็น ของ JJ ยังไม่เห็นความแตกต่าง และ ไม่เห็นความจำเป็นที่พยายามจะแยกว่า แตกต่างกันหรือไม่ เพราะ

 "ไม่ใช่ สาระ" การนิยาม บางครั้งมีประโยชน์ บางครั้ง ไร้ประโยชน์

  สาระสำคัญ คือ การกระทำที่ตั้งใจ ตั้งมั่น ที่ให้คนที่มี ประสบการณ์หลากหลาย คนที่มีความรู้หลากหลาย มาร่วมกัน แลก เปลี่ยน ความรู้ฝังลึกที่ติดมากับ การทำงาน แล้วปรับให้เหมาะสม และนำไป

สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ

 " พัฒนา ตน พัฒนาฅน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร โดยให้สอดคล้องกับ บริบท วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ"

JJ