ดูการทำงานจริงของโปรแกรม

ดูการทำงานจริง

    ร่วมกันดูและคอยซักถามวิธีการใช้งาน ปัญหาและอุปสรรค

ร่วมซักถาม

     ร่วมซักถามทำความเข้าใจ

                             ห้อง   CPR

สรุป

-  ได้เห็นขั้นตอนการทำงาน หน้าตาของโปรแกรม

-  ปัญหาและอุปสรรของโปรแกรม

-  ข้อดีและข้อเสียของโปรแกรม