โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวังพร้าว ภาคเรียนที่ 1/2549

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ในการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ในวันที่  7  พฤษภาคม  2549  ณ  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวังพร้าว  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  โดยมีครูจันทร์ญา  จิโน  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ครูผู้รับผิดชอบศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวังพร้าว  เป็นผู้ดำเนินการจัดการให้ความรู้กับนักศึกษา  และได้เรียนเชิญ  นายประเสริฐ  ศรีสุภา  กำนันตำบลวังพร้าว  มาเป็นประธานในพิธีเปิด  โดยนายประเสริฐ  ได้กล่าวให้โอวาทและให้ข้อคิดเห็นกับนักศึกษาว่า  ท่านเองก๊เป็นศิษย์เก่าของ  ศบอ.เกาะคา  และเรียนจนจบ  ระดับ  ม.ปลาย  และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  และบุคคลรอบข้างเป็นกำลังใจให้ท่านเรียต่อจนจบระดับปริญญาตรี  และท่านมีความภาคภูมิใน  กับ  ศบอ.เกาะคา  มาก  เนื่องจาก  ท่านได้รับความรู้ในด้าน  วิชาการแล้ว  ท่านยังได้ฝึกพูดกับ  คร  ของ  ศบอ.เกาะคา  ทำให้ท่านเป็นคนพูดเก่ง  กล้าคิด  กล้าตัดสินใจ  และการที่ท่านได้เรียนหนังสือ  ในศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวังพร้าว  ทำให้ท่านได้รู้จักเพื่อนใหม่มากมาย  ตั้งแต่  วัยรุ่น  จนถึงวัยผู้ใหญ่  ได้พบปะพูดคุยกับบุคลหลากหลายอาชีพ  และในวันปฐมนิเทศ  ครูและนักศึกษา  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวังพร้าว  ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัว  นายประเสริฐ  ด้วย  หลังจากที่นายประเสริฐ  ทำการเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาแล้ว  ครู  กได้ให้ความรู้ต่างๆ  กับนักศึกษา  ดังนี้

1.  โครงสร้างหลักสูตร  (วิชาที่จะต้องเรียน  การทำกิจกรรม  กพช.)

2.  การมาพบกลุ่ม

3.  การทำกิจกรรม  กพช.  ในภาคเรียนที่  1/2549  ครูได้พูดถึงเรื่อง  กศน.วิถีพุทธ  ให้นักศึกษารับฟัง  และการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาส  ครองราชย์  ครบ  60  ปี

4.  การการแต่งกาย  (การมาพบกลุ่ม ,การเข้าร่วมกิจกรรม  กพช.,การเข้าสอบ)

5.  เกณฑ์การให้คะแนน 

6.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบการใช้โครงงาน

 7.  การจัดททำ  MIND  MAPPING  วิชาพัฒนาสังคมและชุมชน  โดยผู้เรียนและครูร่วมกันจัดทำขึ้น  ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่  นั้น  เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต  ในปัจจุบันของคนในชุมชนตำบลวังพร้าว

ในวันนั้น  นางสาวเกวลิน  อุตมะ  และนางสวสายฝน  พันธ์สิทธิ์  ได้ทำการตรวจเยี่ยม  และนิเทศ  นักศึกษา  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวังพร้าว  และได้ให้ข้อคิดกับผู้เรียนในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมของ  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวังพร้าว  และได้ให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้เรียนในเรื่องการจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบใช้โครงงาน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (3)

ณราวัลย์
IP: xxx.129.2.4
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับการเชิญผู้นำท้องถิ่นมาพบปะกับผู้เรียนโดยเฉพาะเป็นศิษย์เก่ากศน.ด้วย ทำให้ศิษย์เก่ามีความภาคภูมิใจในตนเอง และนักศึกษาใหม่ก็ได้รับฟังประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมของตนเองด้วย ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

ณราวัลย์

13 พฤษภาคม 2549

 

ต้นอ้อ
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 
ดีมาก  สำหรับการให้ความสำคัญกับชุมชน  ซึ่งทำให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการศึกษานอกระบบ
เขียนเมื่อ 

กระบี่อยู่ที่ใจ ใจอยู่ที่กระบี่

ใช้กระบี่โดยไร้ใจ เท่ากับสังหารตนเอง