ผู้กล่าวคำต้อนรับคณะนักศึกษาอย่างเป็นทางการคือผู้อำนวยการโรงพยาบาล ดังรูป

ผู้อำนวยการ ร.พ.กล่าวต้อนรับ

     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ กล่าวต้อนรับ และให้ข้อมูลประวัติโรงพยาบาล ประวัติแพทย์แผนไทยของที่นี่ พร้อมทั้งแนะนำบุคลากรหัวหน้างานฝ่ายต่างๆที่จะมาดูงาน

      บรรยากาศของพวกเราฟังอย่างตั้งใจดังรูป

ห้องประชุม

สรุปเนื้อหาที่ได้

-  ประวัติทั่วไปของโรงพยาบาล บุคลากรเจ้าหน้าที่

-  การแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย

-  โปรแกรมงานอุบัติเหตุ

-  หน่าวงาน PCU ของที่นี่