หนูหน่อยจันทนาเป็นพยาบาลห้องคลอดก่อนที่จะมาทำงานที่กลุ่มงานแนะแนว        ระยะนั้นดิฉันยังเป็นหัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม         เมื่อมีงานคนไข้เอดส์มากขึ้นหนูหน่อยเปลี่ยนใจมาเป็นพยาบาลที่ปรึกษา     ช่วงทีเรากำลังพัฒนางานแนะแนวเพราะว่าผู้ป่วยมีปัญหามาก  หนูหน่อยมาชว่ยพัฒนางานแนะแนวของคนไข้ตั้งครรภ์ทำให้คนไข้ที่ติดเชื้อเอดส์และตั้งครรภ์ได้รับการดูแลได้ดี          ดิฉันทราบว่าหนูหน่อยและคุณหมอรุจนีได้เห็นความสำคัญของเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ที่มาสถาบัน      เด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กกำพร้า    ขาดทั้งพ่อและแม่ ทุนทรัพย์ ตลอดจนญาติพี่น้องที่จะมาดูแล    ทางชมรมได้ร่วมกันหาทุนการศึกษา อาหารกลางวัน  อุปกรณ์การเรียน ยา ของเล่นเด็ก โดยจัดตั้งเป็นชมรมกัลยาณมิตรพิชิตทุกข์ขึ้น     ขณะนี้มีสมาชิก88ท่าน     ดิฉันขอประชาสัมพันธ์ให้พวกเราทราบเพื่อคนที่อยากทำบุญกุศลจะได้มาช่วยกันแบ่งปันให้เด็กตัวน้อยๆของเราค่ะ      หากสนใจเชิญติดต่อสายภายใน  คุณจันทนา   สการกุล (หน่อย)เลขาชมรมกัลยาณมิตรพิชิตทุกข์ที่กลุ่มงานแนะแนว    สถาบันบำราศนราดูร    02 5903400ค่ะ     ดิฉันจะพยายามหาทุนมาสนับสนุนเพื่อชมรมจะได้มีโอกาศได้ช่วยเหลือเด็กมากขึ้นค่ะ