เก็บมาเล่า เรื่องการตรวจประเมินหน่วยงานในระบบหลักประกันสุขภาพ

เรื่องของการรักษา ต้องทำคู่กับการส่งเสริม
ศูนย์อนามัยที่1 ร.พ ส่งเสริมสุขภาพ มีโอกาสได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สปสช. ในเขตกรุงเทพ  โดยรับในส่วนของ ร.พ เอกชน ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สปสช. มีทั้งหมด 48 แห่ง เริ่มตรวจประเมินตั้งแต่เดือน มี.ค 49-มิ.ย 49   จากประสบการณ์ที่ได้ไปตรวจเยี่ยมพบว่า บางร.พ ทำงานได้ตามมาตรฐานของ สปสช. ได้ดีมาก และทำคุณภาพควบคู่กันไป ทุกเรื่องให้ดี การไปตรวจเยี่ยมของทีมต่างๆเลยดูเป็นเรื่องที่ทำให้เขาพัฒนาไปได้ตลอด จะสังเกตุว่าจากข้อเสนอแนะของครั้งก่อนๆ ก็จะไม่พบในปีนี้อีก  การดูแลสุขภาพของประชาชนโดยไม่เลือกว่าเป็นสิทธิ 30 บาท และพัฒนาการให้บริการตามมาตรฐานของ สปสช. ได้อย่างดียิ่ง  และสังเกตว่าบุคคลากร ก็จะมีความสุขกับการทำงานด้วย  แสดงให้เห็นว่านอกจากผู้ให้บริการมีความสุขแล้ว ผู้ได้รับบริการก็ย่อมจะมีความสุขด้วย  ร.พ แห่งนี้ผ่านการรับรอง HA ขั้นที่2  นั้นคือ ร.พ นวมินทร์  ที่มีผู้ลงทะเบียนถึง80000 คน  และจัดเครือข่ายเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ครอบคลุม  น่าจะเป็นตัวอย่างของ ร.พ เอกชนแห่งอื่นๆ  ที่นำเอารูปแบบของการพัฒนาการให้บริการ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพในแต่ละกลุ่มได้ดี และพร้อมรับคำเสนอแนะ จากผู้มาเยี่ยม เพื่อให้ดียิ่งๆขึ้นไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่1ความเห็น (0)