วันที่ 5 พ.ค.49   ผมไป มมส. ไปร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ กศ.ด. ของ ผศ. ฉลาด  จันทรสมบัติ   นิสิตปริญญาเอกของ มมส.   เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กรชุมชน"   จึงได้รับทราบว่านิสิตปริญญาเอกที่จะทำวิทยานิพนธ์ด้าน KM มีอีก 2 คนคือ
      - อ. ธีรวัฒน์  เยี่ยมแสง  นักวิชาการศึกษา 8 ว.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1  จะทำวิจัยเรื่อง "KM ในเขตพื้นที่การศึกษา"
      - อ. ฉลองรัฐ  อินทรีย์  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี   จะทำวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในคณะพยาบาลศาสตร์  สถาบันการศึกษาเอกชน"

         ผศ. ฉลาดจะทำวิจัยแบบ AAR ใน 2 หมู่บ้าน  รวม 5 องค์กรชุมชน   โดยมี "คุณอำนวย" เข้าไปส่งเสริมให้ชาวบ้านในแต่ละองค์กรชุมชนดำเนินการ KM   แล้ว ผศ. ฉลาดเข้าไปเก็บข้อมูลการทำ KM ของชาวบ้าน   ผมคิดว่าความรู้ใหม่ที่จะได้ก็คือมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งเสริม   ปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการทำ KM ในระดับชาวบ้าน   นอกจากนั้น ผศ. ฉลาดย้ำว่ากลุ่มชาวบ้านมีความพร้อมในการใช้ IT และเขียนบล็อกเพื่อช่วยในการ ลปรร. แบบ B2B   ดังนั้นถ้ามีการศึกษาเรื่องการใช้ IT ในการทำ KM ระดับชาวบ้านก็จะเกิดความรู้ใหม่

         ผมกลับมาคิดต่อที่บ้าน   คิดว่าจุดอ่อนของการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์นี้ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือการวิจัยนี้มีเวลาจำกัดเพียง 9 เดือน

         ผมเกิดข้อสงสัยว่า   ระบบการศึกษาปริญญาเอกในบ้านเราน่าจะมีจุดอ่อนอยู่ในเรื่องการจัดสรรเวลา   ไม่ทราบว่ามัวใช้เวลาทำอะไรบ้างจนเหลือเวลาทำวิจัยเพียง 9 เดือน   จริง ๆ แล้วถ้าจะให้คุณภาพของการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษามีคุณภาพสูง   นักศึกษาควรเริ่มทำงานวิจัยเสียแต่เนิ่น ๆ และมีเวลาทำงานวิจัยยาวอย่างน้อย 2 ปี

         KM เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา   ดังนั้นการเข้าไปศึกษา KM โดยใช้เวลาต่ำกว่า 2 ปีผมว่าเสี่ยงมากที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงน้อย   ผลงานวิจัยไม่ชัดเจน

         ผมจึงตั้งใจว่านักศึกษาที่จะให้ผมเข้าร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในภายหน้าต้องมีเวลาทำวิจัยไม่น้อยกว่า 2 ปี   ถ้าเวลาน้อยกว่านี้ผมจะไม่รับ

         สิ่งที่น่าจะปรับปรุงอีกประการหนึ่งคือ   กำหนดให้ชัดเจนว่าในส่วนของ literature review ต้องไม่เกิน 100 หน้า   และต้องไม่เขียนแบบ "ตัดปะ"   ต้องเขียนด้วยถ้อยคำของนักศึกษาเอง   คือเป็นการสังเคราะห์ความเข้าใจของตนเอง   ถ้ายังเขียนมายาวเยิ่นเย้อต้องไม่ยอมให้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

                                 

                                              คณะกรรมการ

                                

 นายธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง  นศ. ปริญญาเอกที่จะทำวิทยานิพนธ์เรื่อง KM ในสำนักงานเขตการศึกษา

                                

บรรยากาศในห้องนำเสนอ  มีผู้สังเกตการณ์ล้นหลาม เพราะนี่คือการนำเสนอครั้งแรกในหมู่นักศึกษาปริญญาเอก

                                

          ผศ. ฉลาด จันทรสมบัติ  นศ. ปริญญาเอกที่นำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

                                 

       อ. ฉลองรัฐ  นศ. ป. เอกที่จะทำวิทยานิพนธ์เรื่อง KM ในคณะพยาบาลศาสตร์

วิจารณ์  พานิช
 6 พ.ค.49