ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
วันที่ 9 - 10 พ.ค. 2549 , วันที่ 23 - 26 พ.ค. 2549  คณะวิทยาศาสตร์ได้ทำการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2548  เพื่อเป็นการสะท้อนการดำเนินงานของหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีหน่วยงานภายในที่รับการตรวจประเมินจำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ 9 ภาควิชา  2 ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และ สำนักงานคณบดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนและการทำงานความเห็น (0)