การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน กลายเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดเพียงอย่างเดียวไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพไม่หยุดนิ่งในแวดวงการศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนว่า ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สร้างเครือข่ายอำนาจเฉพาะกิจขึ้นมาภายในโรงเรียนต่าง ๆ ทำให้ตัวผู้บริหารหยุดนิ่งเฉยไม่ได้

      ดังนั้น ผู้บริหารยุคใหม่ จะต้องมีวิสัยทัศน์ และมีวิธีการบริหารจัดการที่ก้าวไกล โดยมองถึงภาวะทีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยี
        สำหรับตัวเองในฐานะเป็นคนยุคใหม่ จะพยายามศึกษาหาความรู้ เพื่อจะก้าวให้ทันตามโลก
 เพื่อเป็นผู้นำให้แก่บุคลากรภายในองค์กรและสามารถขับเคลื่อนองคองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างเต็มศักยภาพ.
       ……………………