รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

เผยแพร่ความรู้

วิชา  ท 43102  ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่  2

คำอธิบายรายวิชา

การอ่าน  วิเคราะห์  สังเคราะห์องค์ความรู้  แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน  นำมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาความรู้และทักษะ  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถูก้อง ไพเราะ  เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

เขียนสื่อสารในรูปแบบ ต่าง ๆโดยใช้ภาษาเรียบ เรียงได้ถูกต้องมีข้อมูลและ   วัตถุประสงค์สาระสำคัญชัดเจน    เขียนเรียงความ    ผลิตงานเขียนของตนในรูปแบบต่าง ๆ    ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้วนำมาพัฒนางานเขียนของตน

                        พูดในโอกาสต่าง ๆ    พูดแสดงทรรศนะโต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล    ใช้ภาษาเหมาะสมแก่     โอกาส  กาลเทศะ  บุคคล    และใช้คำราชาศัพท์และศัพท์บัญญัติ  ได้อย่างเหมาะสม  แต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์ 

                         วิเคราะห์  ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นวรรณคดีมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ    วิเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม     นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง    ท่องจำและบอกคุณค่าของบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรอง

ที่มีคุณค่าตามความสนใจ และนำไปอ้างอิง

มาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง

ท ๑.๑  ม ๔-๖ / ๑,        ๔-๖  / ๒,       ม ๔-๖ / ๓,     ม ๔-๖ / ๘,

ท ๒.๑ ม ๔-๖ / ๑,       ม ๔-๖ / ๒                        ม ๔-๖ / ๕

  ๓.๑ ม ๔-๖ / ๑,     ม ๔-๖ / ๔         ม ๔-๖  / ๕

ท ๔.๑ ม ๔-๖  / ๓         ม ๔-๖/ ๔     

ท ๕.๑  ม ๔-๖ / ๑      ม ๔-๖ / ๓         ม ๔-๖ / ๔        ม ๔-๖ / ๖

รวม   ๑๖   ตัวชี้วัด

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนความเห็น (1)

-.-
IP: xxx.183.232.19
เขียนเมื่อ 

ทำเชี้ยไร