รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

เผยแพร่ความรู้

ท 43101 ภาษาไทย รดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายรายวิชา

                การตีความ แปลความ ขยายความเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน การสังเคราะห์ความรู้จากสื่อต่าง ๆ นำมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาความรู้และทักษะ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้เหมาะสม เขียนสื่อสารในรูปแบบ ต่าง ๆโดยใช้ภาษาเรียบ เรียงได้ถูกต้องมีข้อมูลและ วัตถุประสงค์สาระสำคัญชัดเจน เขียนเรียงความ ผลิตงานเขียนของตนในรูปแบบต่าง ๆ ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้วนำมาพัฒนางานเขียนของตน มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟัง ดู และนำไปใช้ พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดแสดงทรรศนะโต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล อธิบายธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษาและ ลักษณะของภาษาไทย ใช้ภาษาเหมาะสมแก่ โอกาส กาลเทศะ บุคคล และใช้คำราชาศัพท์ได้อย่างเหมาะสม แต่งบทร้อยกรอง คำประพันธ์ประเภทฉันท์ วิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น วิเคราะห์ ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นวรรณคดีมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ วิเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำและบอกคุณค่าของบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรอง ที่มีคุณค่าตามความสนใจ และนำไปอ้างอิง

มาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง

     ท ๑.๑ ม ๔-๖ / ๑, ม ๔-๖ / ๒, ม ๔-๖ / ๓, ม ๔-๖ /๔, ม ๔-๖ / ๕, ม ๔-๖ / ๘,

     ท ๒.๑ ม ๔-๖ / ๑, ม ๔-๖ / ๒, ม ๔-๖ / ๔, ม ๔-๖ / ๕

    ท ๓.๑ ม ๔-๖ / ๑, ม ๔-๖ / ๔ ม ๔-๖ / ๕

    ท ๔.๑ ม ๔- ๖ / ๑, ม ๔-๖ / ๓ ม ๔-๖/ ๔

    ท ๕.๑ ม ๔-๖ / ๑ ม ๔-๖ / ๓ ม ๔-๖ / ๔ ม ๔-๖ / ๖

    รวม ๒๐ ตัวชี้วัด                                                                        

        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนความเห็น (0)