โรงเรียนคู่หูทางทันตสุขภาพ

จตุพร
มุ่งมั่นพัฒนา จัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากสิ่งเสพติดทุกประเภท มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ปลูกฝังความเป็นผู้มีประชาธิปไตย

          โรงเรียนเทศบาลพัฒนา เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย  ปีการศึกษา 2551 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 450 คน มีครูปฎิบัติการสอน 22 คน ลูกจ้าง  5 คน มีผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ได้แก่ นางจตุพร   ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า

                มุ่งมั่นพัฒนา จัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากสิ่งเสพติดทุกประเภท มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ปลูกฝังความเป็นผู้มีประชาธิปไตย

จากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มาทุกปีการศึกษาพบว่า ในปีการศึกษา 2549 จนถึง ปีการศึกษา 2551 นักเรียนของโรงเรียนเป็นโรคฟันผุ และเหงือกอักเสบ ลดลง ตามลำดับ สาเหตุเกิดจาก โรงเรียนจัดให้มีการแปรงฟันหลังอาหารด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการเฝ้าระวังทันตสุขภาพและการควบคุมการบริโภคอาหาร / ขนมที่เป็นอันตราย จากแบบประเมินโครงการฟันสะอาดสวย ปีการศึกษา 2550 โดยนางวิจิตร  ภูมิพันธ์ ครูอนามัยโรงเรียน พบว่า การจัดทำโครงการฟันสะอาดสวย ผลสรุปโครงการโดยการเก็บข้อมูลจากครู นักเรียน ภารโรง ผู้ปกครอง และชุมชน อยู่ในระดับ 3 เท่ากับ ดี  (49.65 % )  จากแบบการประเมินได้เก็บข้อมูลในด้าน นักเรียนทุกคนแปรงฟันหลังอาหารทุกวัน มีการให้ความรู้ในด้านการแปรงฟันอย่างถูกวิธี สถานที่ในการแปรงฟันเหมาะสม นักเรียนมีอุปกรณ์ในการแปรงฟันครบทุกคน มีน้ำสะอาดเพียงพอกับจำนวนนักเรียน ระยะเวลาในการแปรงฟันเหมาะสม คณะครูและนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้านงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียน ซึ่งทำการสำรวจครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 จากจำนวนนักเรียน 252 คน พบว่า ระดับปัญหา อนามัยช่องปาก ระดับ 0 (52 . 38%) ฟันถาวร ไม่ผุ ระดับ 0 (82.14%)  ต้องการการรักษา โดยการถอนฟัน 21.42%  รักษาโดยการขูดหินปูน 17.08 %

เมื่อพิจารณา การดำเนินงาน จากโครงการฟันสะอาดสวย และโครงการทันตสุขภาพในโรงเรียน ที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียนในด้านทันตสุขภาพ และมีการติดตามผล ประเมินผล อย่างสม่ำเสมอ ทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งในด้านการรักษาสุขภาพฟันของนักเรียน ทั้งนี้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแก่งคอย สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย โรงพยาบาลแก่งคอย ผู้ปกครอง และชุมชน ที่เป็นผู้สนับสนุน ให้คำปรึกษา ให้การรักษามาโดยตลอดทุกปีการศึกษา

โรงเรียนขอนำเสนอผลงานดีเด่นที่ได้จัดกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรียนให้กับโรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรมใหญ่ คือ

หมวดกิจกรรมที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ทันตสุขภาพที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  โดยในหมวดกิจกรรมนี้ โรงเรียนได้ให้นโยบายคณะครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระวิชา จัดการเรียนการสอนโดยให้มีการบูรณาการในด้านทันตสุขภาพเข้าไปในแผนการสอนด้วย โดยโรงเรียน มีการนิเทศ ติดตามผล การปฏิบัติการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด นิเทศการปฏิบัติการเรียนการสอนของคณะครู ส่งเสริมให้คณะครูจัดทำสื่อการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา ซึ่งในด้านการจัดการเรียนการสอนนี้ คณะครูทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนของโรงเรียน 100 %                มีความรู้ในด้านทันตสุขภาพ และมีทักษะในการดูแลรักษาฟันของตนเองให้สะอาดอยู่เสมอ รู้จักการป้องกันฟันของตนเองมิให้ผุ รู้จักการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพฟัน

หมวดกิจกรรมที่ 2 การฝ้าระวังทันตสุขภาพและการควบคุมการบริโภคอาหาร/ ขนมที่เป็นอันตราย ในด้านนี้ โรงเรียนใช้โครงการฟันสะอาดสวยในการจัดกิจกรรม เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ดำเนินการมาหลายปีการศึกษา โครงการนี้เป็นรูปธรรมในการปฏิบัติ โรงเรียนงดขายขนมกรุบกรอบ และน้ำอัดลม มาตั้งแต่เริ่มโครงการ มีการควบคุมและเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ โดยการจัดทำแบบบันทึกสภาวะช่องปากในงานเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ (ทส.002) มีการจัดทำแบบบันทึกการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันเป็นประจำทุกวันโดยครูอนามัยโรงเรียน ครูประจำชั้น และสภานักเรียน ช่วยดูแลการแปรงฟันหลังอาหาร มีการสรุปผล ประเมินผล จากเจ้าของโครงการ นำเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน  นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดทำเอกสารแผ่นพับ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ผ่านไปถึงผู้ปกครองให้ช่วยกันเฝ้าระวังด้วยอย่างสม่ำเสมอ

หมวดกิจกรรมที่ 3  การแปรงฟันหลังอาหารด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ โดยมีเกณฑ์ชี้วัดคือ นักเรียนทุกคนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ โรงเรียนดำเนินการในด้าน จัดหาอุปกรณ์ แปรง- ยาสีฟัน แก้วน้ำให้กับนักเรียนทุกคน จัดหาสถานที่สำหรับแปรงฟันให้มีความเหมาะสม ตามศักยภาพ จัดเตรียมน้ำสำหรับแปรงฟันอย่างเพียงพอ โดยการจัดหาถังสำรองน้ำไว้ใช้ จัดหาสถานที่เก็บแก้วแปรงให้กับนักเรียนทุกชั้นเรียน มีระบบการควบคุมการแปรงฟันและการตรวจความสะอาดหลังการแปรงฟัน โดยครูอนามัยโรงเรียน ครูเวรประจำวัน และครูประจำชั้น จากการปฏิบัติกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องพบว่า นักเรียนมากกว่าร้อยละ 50 ไม่มีภาวะเหงือกอักเสบ

จากการปฏิบัติกิจกรรมทั้งหมดที่โรงเรียนได้กล่าวมาข้างต้น โรงเรียนได้มีบทบาทในการทำงานร่วมกันกับโรงเรียนคู่หูทางทันตสุขภาพ ที่จะควบคุมการบริโภคน้ำอัดลมและอาหารว่างที่ไม่มีประโยชน์ในโรงเรียน โดยการพัฒนานโยบายโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ  โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อให้เกิดนวัตกรรมลดการบริโภคหวานส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดี สุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ เป็นเด็กไทยฟันดีตลอดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#ทันตสุขภาพ

หมายเลขบันทึก: 278350, เขียน: 20 Jul 2009 @ 12:27 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 13:32 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)