Creative Economy เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์


รัฐบาลไทยเน้นแผน 11 Creative Economy

เรียน อาจารย์ ศ.ดร. จีระ  หงส์ลดารมภ์

By  Tanapol kortana Ph.D. 3 SSRU

 

คำตอบข้อ 2 รัฐบาลไทยเน้นแผน 11 Creative Economy

 

Creative Economy  เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

     หมายถึง แนวคิดที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อภาคการผลิต บริการ ภาคการขาย หรือแม้แต่อุตสาหกรรมบันเทิง เป็นแนวคิดที่อยู่บนการทำงานแบบใหม่ ที่มีปัจจัยหลักมาจากความสามารถ และทักษะพิเศษของบุคคล "มันเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ที่มีกระบวนการนำเอาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี่มารวมเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ ( Creative Industry ) หรือ อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม ( Culture Industry )"
       
       
ปัจจุบันธุรกิจที่จัดอยู่ในข่าย อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ งานโฆษณา, สถาปัตยกรรม งานฝีมือ และการออกแบบ, แฟชั่น และเครื่องนุ่งห่ม, ภาพยนตร์ และวิดีโอ, การออกแบบกราฟิก, ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา และการพักผ่อนหย่อนใจ, ดนตรี และผลงานเพลง, ศิลปะการแสดง และบันเทิง, การเผยแพร่โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต, ผลงานทัศนศิลป์ และของเก่า งานเขียน และงานพิมพ์ต่างๆ

 

จุดอ่อนของรัฐบาลไทยที่เป็นอุปสรรค

       การสร้างเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมให้คนมีความคิดสร้างสรรค์ อาทิ เสถียรภาพการเมืองมั่นคง มีความเป็นประชาธิปไตย รวมทั้งการศึกษา และความเข้าใจของคนอย่างทั่วถึง และ ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน คือ ความเป็นอิสระทางความคิด และการแสดงออก

      ดังนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยขาดซึ่งปัจจัยที่จะสามารถใช้กลยุทธ์ Creative Economy  เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  ได้อย่างเต็มที่  อาจจะมีได้ก็เพียงบางกลุ่ม  หรือบางคน  หรือบางธุรกิจที่เราได้เปรียบทางการแข่งขันเท่านั้น  ซึ่งเราต้องหันมามองให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรคือจุดแข็งของประเทศไทย

จุดแข็งของประเทศไทย   

      สำหรับประเทศไทย มีจุดแข็งคือ

1.     ระบบสาธารณูปโภคที่ดี

2.     ประกอบกับสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทำให้สามารถเป็นศูนย์กลางภาคการผลิตของเอเชียได้

3.     ประเทศไทยยังมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความโอบอ้อมอารี

4.     ประเทศไทยมีวิถีชีวิตที่เป็นไปอย่างสบายๆ ทำให้ต่างชาติหลงใหลและต้องการกลับมาเยือนประเทศไทยอีก

 

     ทางด้านจอห์น ฮอกิ้น กูรูด้านเศรษฐกิจ และเจ้าของผลงานหนังสือ Creative Economy ชาวอังกฤษ ได้ให้ข้อคิดไว้ว่า

 คน... ขุมพลังความคิดสร้างสรรค์
       
       
เขาย้ำว่า สิ่งสำคัญที่สุด สำหรับการส่งเสริมเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นี้ คือ การสร้างบรรยากาศ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้บุคคลมีความคิดสร้างสรรค์ ได้ใช้เป็นพื้นที่หรือแรงบันดาลใจผลงานต่างๆขึ้นมา ขณะเดียวกัน คนอีกกลุ่มที่ยังไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ก็อาจเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ หากพวกเขาได้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้
       
        ทางด้าน จอห์น ยังให้ข้อคิดอีกด้วย การสร้างเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ให้ประสบความสำเร็จ ดังเช่นกรณีประเทศอังกฤษนั้น จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมให้คนมีความคิดสร้างสรรค์ อาทิ เสถียรภาพการเมืองมั่นคง มีความเป็นประชาธิปไตย รวมทั้งการศึกษา และความเข้าใจของคนอย่างทั่วถึง และ ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน คือ ความเป็นอิสระทางความคิด และการแสดงออก
       
        " เพราะถ้าคนเรามีอิสระที่จะตัดสินใจว่าจะทำอะไรได้ รวมถึงการทำกิจกรรมที่สามารถฝึกสมองความคิดอย่างต่อเนื่อง มันก็จะส่งเสริมให้คนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด และกล้าแสดงออกมากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ต้องฝึกขจัดความคิดไม่ดีออกไป คิดแต่เรื่องดีให้จนเป็นนิสัย ความคิดนั้นต้องมาจากที่ตนเองคิดไม่ได้ไปลอกเลียนใคร มีความหมาย และนำไปใช้ประโยชน์ได้ "
       
        ทั้งนี้โมเดลพื้นฐานสำคัญ ที่ทำให้ก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์มาจากหลักการ 3 ข้อ ได้แก่ 1. ทุกคน สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ (Everyone needs Creativity or Everyone can be Creativity ) เพราะเชื่อว่า คนเราทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวตั้งแต่เด็กๆแล้ว 2. ความคิดสร้างสรรค์ต้องการอิสรภาพ ( Creativity needs Freedom ) ทั้งนี้ในสังคมที่สนับสนุนให้คนแสดงความคิด และสามารถแสดงออกได้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการศึกษา ฝึกฝน และเรียนรู้ 3. อิสรภาพความคิดสร้างสรรค์ต้องการตลาด ( Freedom needs markets ) ทั้งอิสระของความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดตลาด อันเนื่องมาจากความคิดสร้างสรรค์ได้มีการค้นคว้า ทำเป็นข้อมูลที่มูลค่าราคา และสามารถแลกเปลี่ยนนำไปใช้ประโยชน์ได้
       
        สำหรับประเทศไทย จอห์น บอกว่า ก็มีความเป็นไปได้มากที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และโรงแรม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้เป็นจำนวนมาก จัดว่าทำได้ดีก็ให้มุ่งเน้นสร้างจุดแข็งอย่างจริงจัง
       
        สำหรับภาคธุรกิจ กับการนำ Creative Economy มาประยุกต์ใช้ให้ได้ผล สำหรับบุคคล จะต้องสร้างให้ตนเองมีความคิดสร้างสรรค์ก่อน ไม่ว่าในภาคอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ อาทิ นักโฆษณา นักสื่อสารมวลชน หรือนักสถาปนิก สำหรับธุรกิจ นั้นก็ต้องรู้จัก และเข้าใจในสิ่งที่ตนจะทำธุรกิจ อย่างรอบด้าน

     จากข้อคิดดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาทุนมนุษย์พันธ์แท้ของ ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ ดังนี้คือ


ดังนั้นถ้าเรามีการนำทฤษฎี  3 วงกลมของ ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ มาใช้บริหารจัดการทุนมนุษย์อย่างแท้จริงจะสามารถลดจุดอ่อนและเพิ่มจุดแข็งให้กับประเทสอย่างเห็นได้เป็นรูปธรรม

 

 


ตัวอย่างธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในการใช้

“Creative Economy  เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

 

ตัวอย่างที่ 1

บริษัทไทยผลิต S/W ที่ใช้สำหรับการสร้างระบบเครือข่าย(สาขาของธนาคาร) โดยมีเพียงสายสัญญาณ Internet ,Computer 1ชุด และ Printer 1 ตัว ก็สามารถเปิดเป็นสาขาของธนาคาร ทำธุรกรรม ฝาก,ถอน ,โอนเงินได้และยังสามารถรับชำระเงินค่าบริการต่าง ๆ ได้อีกด้วย  ที่สำคัญคือเป็น S/W ที่คนไทยผลิตและใช้ได้จริงในธนาคารชั้นนำของประเทศไทย

รายละเอียดของ S/W

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 2

Netbay Co., Ltd.

http://www.netbay.co.th

ประวัติบริษัท

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นจากการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "INET" และบริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จำกัด หรือ SWL โดยที่ INET ซึ่งถือเป็น ISP (Internet Service Provider) รายแรกและรายใหญ่ของประเทศไทยมีโครงข่ายความเร็วสูงทั่วประเทศ อีกทั้งยังให้บริการ Data Center ให้แก่ ภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด การร่วมลงทุนในการจัดตั้งบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด เป็นการร่วมประสานจุดแข็งของผู้ร่วมลงทุน นั่นคือ INET เป็นบริษัทที่มีความพร้อมในการให้บริการ Hosting Service Provider ซึ่งประกอบด้วยการรับฝาก ระบบคอมพิวเตอร์ การจัดเตรียมระบบเครือข่าย (Network) ระบบไฟสำรองและระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้ มาตรฐานสากล ในขณะที่ SWL เป็นผู้นำในการพัฒนาโปรแกรม / ซอฟต์แวร์ระบบงานทางด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain Management) อีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริการการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับใบขนสินค้าขาเข้าและขาออก, Manifest ทางอากาศ ทางเรือ และอื่นๆ อีกมากโดยการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบ e-Customs Paperless ของกรมศุลกากรและยังเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction Service Provider)

จากจุดแข็งของผู้ร่วมลงทุนทั้งสองทำให้บริษัท เน็ตเบย์ จำกัดสามารถเพิ่มคุณค่าในการให้บริการ (Value Added Services) แก่ลูกค้าของบริษัท ฯ โดยสามารถนำเสนอการให้บริการหลากหลายรูปแบบสอดคล้องตามความต้องการ และนโยบายการพัฒนาระบบงานของลูกค้าและมุ่งมั่นเป็น Gateway กลางในการเชื่อมโยงกับภาครัฐและเอกชน (National Single Window Entry) โดยมีความปลอดภัยมั่นคงจากการที่มี DRC Site (Disaster Recovery Center) รองรับกรณีระบบใดระบบหนึ่งเกิดปัญหา อีกระบบจะทำงานอัตโนมัติทันที โดยมีทีมงานที่มีคุณภาพดูแลควบคุม ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของท่านจะดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ (Vision)

Netbay เป็นผู้นำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน e-Business ครบวงจร ที่มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี และความใส่ใจ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจอันสูงสุดของลูกค้า และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission)

1. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ครบวงจรระหว่าง B2G/B2B/G2C
2. มุ่งพัฒนาคุณภาพของระบบและการบริการให้เป็นที่เชื่อถือในระดับสูงของทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ยืนหยัดในภารกิจที่จะส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยในเวทีการค้าโลก

คุณค่าหลัก (Core Value) 3 ประการของ "เน็ตเบย์"

เรามุ่งมั่นทำงานดั่งมืออาชีพ โดยมี
1. เป้าหมาย (Goal) ที่ชัดเจน วัดผลได้ สอดคล้องกับองค์กรและรับรู้ทั่วกัน
2. แผนงาน (Plan) ที่เป็นรูปธรรม เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์
3. ความตั้งใจจริง (Commitment) ที่จะฝ่าฟันเพื่อบรรลุผลสำเร็จดังมุ่งหมาย

เราจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการลูกค้า ด้วย
1. คุณภาพ (Quality) ที่เป็นที่ต้องการจริงๆ ของทุกคน
2. ความเร็ว (Speed) ที่ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด
3. ความใส่ใจ (Care) ที่แสดงถึงจิตใจของนักบริการ

เราจะร่วมแรงร่วมใจกันด้วยจิตวิญญาณ (Spirit) ที่มี
1. ความเข้าใจกัน (Understanding) โดยคำนึงถึงทุกฝ่ายอย่างมีเหตุและผล
2. ความเต็มใจ (Willingness) ด้วยการทุ่มเทกำลังอย่างไม่ย่อท้อ
3. ความจริงใจ (Sincerity) ที่กล้าพูดและทำในสิ่งที่ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Products & Services

e-Cargo Insurance

การจัดทำข้อมูลขอรับการประกันภัยสินคาด้วยระบบออนไลน์ (Online Marine Inusurance System) เป็นโปรแกรมการจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับประกันภัยสินค้า เป็นการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประยุกต์ในธุรกิจประกันภัย ทำให้ช่วยลดประหยัดเวลาในการขอรับ Policy สำหรับนำไปดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ได้

Read more...

e-Freight Net

 e-Freight Net

§                               การจัดการเรื่องการจองระวางบนเครื่องบินทั้งทางเรือและทางอากาศ

§                               การออกเอกสารสำหรับส่งสินค้าระหว่างประเทศ เช่น MAWB, HAWB, B/L * สำหรับกลุ่มบริษัท Freight Forwarder, Shipping

§                               การสืบค้นข้อมูล

หมายเลขบันทึก: 277624เขียนเมื่อ 18 กรกฎาคม 2009 08:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 มิถุนายน 2012 12:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

ถ้ารัฐบาลไทยสนับสนุนธุรกิจคนไทยในด้านCreative Economy เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ อย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกระทรวง ICT หรือ SIPA จะมีคุณประโยชน์อย่างมาก ๆ กับเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้แต่จุดธุปสวดมนต์และพยายามภวานา

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจติดตามอ่านเพิ่มเติมจริงๆ ค่ะ ท่านว่าที่ ดร.

เพียงแต่วิสัยทัศน์ของผู้นำบ้านเรา ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนก่อนเพื่อน

แอมมี่เชื่อว่า วิสัยทัศน์มา - นโยบายก็ไป นะคะ ^^

เห็นด้วย และขอบคุณมากครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี