การวิจัยเป็นการศึกษาค้นคว้าหาความจริงของเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าคิดว่าเป็นปัญหาที่น่าสนใจ  ควรแก่การศึกษา  ในการศึกษาค้นคว้าจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าตรงกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งขึ้นหรือไม่  การวิจัยเทคโนโลยีคือการศึกษาข้อเท็จจริงในประเด็นที่เป็นปัญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา  เป็นการเสาะแสวงหาความรู้ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนข้อสรุปต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา  เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ