การจัดการเรียนการสอนโดย  ทบทวนทักษะกระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  13 ทักษะ  ให้นักเรียนเข้าใจก่อน  แล้วพัฒนาทักษะการทดลองในเนื้อหาที่มีการทดลอง ให้นักเรียนสามารถออกแบบการทดลอง  ทำการทดลองได้ และสามารถสรุปผลการทดลองได้ถูกต้อง  แล้วนำสู่การทำโครงงาน  โดยให้นักเรียนสามารถตั้งชื่อ  ตั้งสมติฐาน  ตั้งจุดประสงค์ สามารถจัดทำโครงงานและนำเสนอโดยนำเสนอปากเปล่า หรือจัดนิทรรศการได้  และสามารถนำเอาผลผลิตที่ได้จากการทำโครงงานไปเผยแพร่ในชุมชนได้  เช่น  การทำปูนกินหมาก  นวดทาริมฝีปากกันแตก  ธูปหอมไล่ยุง  สมุนไพรไล่มด  ถ่นเทียม  ฯลฯ

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ทำให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติจริง ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้