ความรู้ในการจัดทำวิทยานิพนธ์  ทำอย่างไร จึงจะผ่านหัวข้อ ผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และจบภายในเกณฑ์ขั้นต่ำของหลักสูตร