การจัดตั้งสหกรณ์

สหกรณ์เกิดขึ้นได้ เมื่อมีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อ นายทะเบียนสกหรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

การจัดตั้งสหกรณ์

ขั้นตอนที่       เตรียมการ

                ๑.๑  รวบรวมกลุ่มบุคคลที่มีกิจการร่วมกันจำนวนไม่น้อยกว่าสิบคน บุคคลที่รวมกันนี้ต้องเป็นนิติบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ

                ๑.๒  กำหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการและส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก ทั้งนี้  จะต้องเป็นไปตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์  เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดประเภทสหกรณ์

                ๑.๓  จัดทำร่างแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นอย่างคร่าว ๆ อย่างน้อย ๑ – ๒ ปี ประกอบด้วย ธุรกิจที่จะใช้บริการแก่สมาชิก การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ แหล่งที่มาของเงินทุน รายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ และความเหมาะสมในการจัดตั้งสหกรณ์

                เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ ๑๑ – ๑๒  แล้ว หากผู้สนใจจะจัดตั้งสหกรณ์เห็นว่ามีความเป็นไปได้การขอจดทะเบียนสหกรณ์ จึงดำเนินการในขั้นตอนที่ ๒  ต่อไป

ขั้นตอนที่      ประสานงาน

                คณะบุคคลซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์แต่งตั้งตัวแทนในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหรือสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่  ๑, พื้นที่    ในพื้นที่ที่จะจัดตั้งสหกรณ์

                ๒.๑  เพื่อดำเนินการประชุมและจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการหรือผู้มีประสบการณ์ด้านสหกรณ์

                ๒.๒  ขอคำแนะนำในการจัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ และอื่น ๆ

                ๒.๓  กำหนดวันประชุมในแต่ละครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุมชี้แจง และแนะนำการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่    จัดประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์

                ๓.๑  กำหนดชื่อสหกรณ์ที่จะขอจัดตั้งอย่างน้อย ๓ ชื่อ เรียงลำดับตามความต้องการ

                ๓.๒  คัดเลือกบุคคลในที่ประชุม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน เป็นผู้แทนเพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์ เรียกว่า “คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์” แล้วให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เลือกในระหว่างกันเอง เป็นประธาน รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก

                ๓.๓  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์  ประเภทของสหกรณ์ กำหนดแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ และร่างข้อบังคับ (เฉพาะส่วนที่สำคัญ) เพื่อให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป

                ๓.๔  คณะผู้จัดตั้งจะต้องดำเนินการยื่นเรื่องขอจองชื่อสหกรณ์ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ๒ วิธี คือ

                                (๑)  จองชื่อสหกรณ์ผ่าน website    http://www.cpd.go.th/cpd_regisonline.html หรือ

                                (๒)  แจ้งชื่อสหกรณ์ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ ๑, พื้นที่ ๒  เพื่อดำเนินการจองชื่อสหกรณ์

ขั้นตอนที่    ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

                ๔.๑  เลือกประเภทสหกรณ์ และกำหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง

                ๔.๒  จัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์

                ๔.๓  จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ตามในสมัครที่รวบรวมได้พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบการจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น

                ๔.๔  จัดทำร่างข้อบังคับสหกรณ์

ขั้นตอนที่     ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก

                ๕.๑  รับทราบชื่อ การกำหนดประเภท และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ที่คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เสนอ

                ๕.๒  แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์

                ๕.๓  ร่างข้อบังคับของสหกรณ์

ขั้นตอนที่ ๖  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ยื่นคำขอจดทะเบียนสหกรณ์ 

พร้อมเอกสารประกอบที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ ๑, พื้นที่ ๒  แห่งท้องที่ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ ประกอบด้วย

๖.๑  คำขอจดทะเบียนสหกรณ์                                                                       จำนวน    ชุด

๖.๒  สำเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์     จำนวน   ชุด

๖.๓  สำเนารายงานการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์                                จำนวน    ชุด

๖.๔  สำเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์                    จำนวน    ชุด

๖.๕  บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์                                              จำนวน    ชุด

๖.๖  แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์                จำนวน ๒  ชุด

๖.๗  ข้อบังคับสหกรณ์                                                                                      จำนวน    ชุด

คำแนะนำการจัดตั้งสหกรณ์

๑.       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด

๒.      สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์  พื้นที่ 

๓.      สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์  พื้นที่ 

๔.      สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย

๕.      กรมส่งเสริมสหกรณ์  เทเวศร์  กรุงเทพฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานสหกรณ์

คำสำคัญ (Tags)#สหกรณ์

หมายเลขบันทึก: 276435, เขียน: 14 Jul 2009 @ 14:33 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 12:45 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

มีคนคิดถึงพามาเยี่ยมครับ

Dsc0129999

(*-*) P  ท่านผอ.ประจักษ์

(*-*) ที่แวะมาเยี่ยมและคอยให้กำลังใจเสมอมาค่ะ