แพลงก์ตอนที่เรารู้จักกันดี คือ แพลงก์ตอนสัตว์ และแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์มีบทบาทสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งน้ำ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแพลงก์ตอนพืช เช่น ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำ ว่ามีความอุดมสมบูรณ์หรือเสื่อมโทรมมากน้อยเพียงใด เกี่ยวข้องกับการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและทรัพยากรน้ำ มีทั้งชนิดที่เป็นประโยชน์ในด้านอาหารสัตว์น้ำ โดยใช้ในการอนุบาลและการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และบทบาทในด้านอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาเกี่ยวกับแพลงก์ตอนให้มีความรู้ในการจะนำไปสู่การพัฒนาการประมงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม และในขณะนี้ทางศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ก็ได้ทำการศึกษาวิจัยในด้านนี้ร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วย