วันนี้ (08 พ.ค. 2549) มีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กลยุทธ์ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ"  จัดโดย สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยรศ.นพ.บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  เป็นแม่งานหลัก  ในการระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการประกันคุณภาพจากทุกคณะหน่วยงาน  ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยเชิญ รศ.รัชต์วรรณ  กาญจนปัญญาคม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร.บุญดี  บุญญากิจ  ที่ปรึกษาสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ  เรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารต้องมุ่งมั่นและแน่วแน่  เครื่องมือที่ใช้ในการประกันคุณภาพมีให้เลือกใช้มากมาย  น่าจะศึกษาและเข้าใจได้ไม่ยาก  ที่สำคัญคือ  วัฒนธรรมองค์กรว่ามีความเชื่อและคุณค่าที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างไร  หวังว่า 2 วันนี้กลไกการขับเคลื่อนเรื่อง ประกันคุณภาพของมข. น่าจะขับเคลื่อนได้ไปด้วยดี

ท่านอธิการบดีแสดงความมุ่งมั่นสู่เส้นทางคุณภาพ

ดร.บุญดี  แสดงความเห็นเรื่องคุณค่าองค์กร

รศ.รัชต์วรรณ  ผู้เข้มแข็ง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.พิศาล ไม้เรียง  เสนอความเห็นเรื่องคุณค่า