รวมพลคน QA

PMQA การศึกษา

วันนี้ (08 พ.ค. 2549) มีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กลยุทธ์ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ"  จัดโดย สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยรศ.นพ.บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  เป็นแม่งานหลัก  ในการระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการประกันคุณภาพจากทุกคณะหน่วยงาน  ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยเชิญ รศ.รัชต์วรรณ  กาญจนปัญญาคม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร.บุญดี  บุญญากิจ  ที่ปรึกษาสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ  เรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารต้องมุ่งมั่นและแน่วแน่  เครื่องมือที่ใช้ในการประกันคุณภาพมีให้เลือกใช้มากมาย  น่าจะศึกษาและเข้าใจได้ไม่ยาก  ที่สำคัญคือ  วัฒนธรรมองค์กรว่ามีความเชื่อและคุณค่าที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างไร  หวังว่า 2 วันนี้กลไกการขับเคลื่อนเรื่อง ประกันคุณภาพของมข. น่าจะขับเคลื่อนได้ไปด้วยดี

ท่านอธิการบดีแสดงความมุ่งมั่นสู่เส้นทางคุณภาพ

ดร.บุญดี  แสดงความเห็นเรื่องคุณค่าองค์กร

รศ.รัชต์วรรณ  ผู้เข้มแข็ง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.พิศาล ไม้เรียง  เสนอความเห็นเรื่องคุณค่า

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (5)

Diamond
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
เป็นที่น่ายินดีกับโครงการสัมมนาในครั้งนี้เพราะผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจแนวปฏิบัติเรื่องการพัฒนาคุณภาพสถาบันโดยใช้เกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติและได้รับทราบข้อมูลการประเมินแบบTQA ว่าในหมวดที่ 5 การพัฒนาทรัพย์กรบุคคลเน้นย้ำเฉพาะข้าราชการสาย ก ส่วนสายสนับสนุน(ข-ค-ฯลฯ)หรือ สส.โดยเฉพาะในข้อ 5.2-5.3 ในเรื่องการเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจคณะจารย์และบุคลากร(25 คะแนน)และความผาสุกและความพึงพอใจให้แก่คณาจารย์และบุคลากร(25 คะแนน) คำถามถามว่าสมมุตติว่ามหาวิยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งให้ความความสำคัญเรื่องการเรียนรู้และการสร้างแรงจูงบุคคลากรน้อยกว่าสาย ก จะถูกหักคะแนนหรือไม่ อย่างไร? คำตอบภาพรวม คือ "โดยสังคมของประเทศไทยจะไม่เท่าเทียมกันด้วยเหตุผลสายสนับสนุน ที่ว่าสาย สส.ไม่ได้ทำหน้าที่สอน ผู้ที่สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยคือสาย ก เท่านนั้น สายอื่นๆจึงมีความสำคัญรองลงมา โดยเฉพาะการส่งเสริมและให้การศึกษาในระดับสูง.. (โอพระเจ้า ยอร์จ) นี่เป็น KM ระดับมหาวิทยาลัยจริง ๆ และ ซึ่งจริงๆ แล้ว มันก็เป็นความจริงตั้งแต่แรกแล้ว สายนับสนุนต้องเข้าใจใน Career Progression ของตนว่ามี ช่องทางที่กำหนดได้แค่ไหน" นั่นหมายความว่าถ้าคุณคิดจะพัฒนาตัวเองเกินเส้นทางหรือไม่มีในเส้นทางแห่งความก้าวหน้าที่กำหนดไว้? ก็ช่วยไม่ได้ Oh! My Budhda ขอบคุณมากสำหรับองค์ความรู้ใหม่ แต่สินทรัพย์ในองค์กรอันเป็นความรู้ภายใน ขบวนการผลิตบัณทิตอันเป็นหนึ่งในสี่ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมี PROCESS ซึ่งทุกฟันเฟือง จะต้องหมุนไปพร้อมๆกันในทุกขั้นตอนและมีความความสำคัญเท่าๆกันโดยจะขาดส่วนไดไม่ได้ ดังนี้ INPUT - PROCES - OUTPUT - OUTCOME งานประชาสัมพันธ์ งานสอน บัณฑิต บัณฑิตพึงประสงค์ งานประกาศสอบ งานวิจัย ออกในสำคัญทางการศึกษา (สาย ก) งานรับปริญญาบัตร งานศิษย์เก่า รับสมัคร-คุมสอบ ลงทะเบีนยนเรียน ประกาศผลสอบ ดำเนินการขออนุมัติหลักสูตร/ประกาศ/คำสั่ง รับเข้าศึกษา ประมวลผลการเรียน งานทะเบียน ประเมินอาจารย์ บริการ/ให้ข้อมูลทางการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา (สายสนับสนุน) (สายสนับสนุน) สายสนับสนุน)(สาย ก/สส) ตามกระบวนการคร่าว ๆ ข้างต้นที่เป็น Tacit Knowledge ที่มีอยู่ซึ่งอาจจะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ ขอให้ท่านรองฯ ได้โปรดพิจารณาว่าถ้าเช่นนั้นการประเมินโดยใช้เกณฑ์ TQA ในหมวดที่ 5 นั้นทรัพยากรบุคคลคงหมายถึง คุณภาพของบางกลุ่ม บางสายเท่านั้น ด้วยความห่วงใย หากคณะกรรมการประเมินฯ เห็นเป็นเช่นนั้น สายสนับสนุน(สส)ก็ยินดีจะสนับสนุนต่อไปเพียงขอให้ มข.ผ่านเกณฑ์ไปด้วยดีก็ยินดี โดยไม่จำเป็นต้องให้ขวัญ-กำลังใจหรือแรงจูงใจใด ๆ สำหรับสส. ขอรับ ครับ กระผม... ปล. Explicit Knowledge ที่เคยรับทราบ ผู้บริหารมข.ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะมีการอบรมเรื่อง การคิดเชิงระบบ แน่นอน ท่านฯ ไม่ได้มีมุมมองเดียวแค่ OUT PUT / OUT COME..VISION ของท่านฯ กว้างไกลและมีมุมมองในเชิงการบริหารภาครัฐฯ โดยให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนที่ร่วมใน PROCESS ตามหลักการ Good Gorvernance ในการบริหารแนวใหม่ ไม่ทราบว่า KM รับมาถูกต้องไหมครับ ขอให้ท่านฯ ปรมาจารย์ได้โปรดชี้แนะ จักเป็นพระคุณยิ่ง ขอขอบคุณผู้จัดสัมมนาฯ ขอขอบคุณวิทยากรเป็นอย่างสูง ด้วยความเคารพรัก
รังสรรค์
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ต้องขอโทษด้วยครับ ผมไม่ได้เข้าสัมมนาในช่วงดังกล่าว  แต่หลักการการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ว่าจะใช้เกณฑ์ของใคร  มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนอย่างมีดุลยภาพ และความยุติธรรมเพราะถือว่าทุกท่านมีส่วนร่วมในผลผลิตและผลลัพธ์  ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 
Diamond
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ต้องขอขอบพระคุณท่านรองฯ อย่างสูงที่กรุณาตอบคำถามโดยสร้างขวัญและกำลังใจให้สายสนับสนุน(สส)เพิ่มขึ้น และคงไม่ใช่เพียงคำตอบเพราะจากการติดตามสอบถาม กพ.เรื่องกองพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างทางวิชาการ ได้ทราบว่า มีการร่างระเบียบใหม่ ตั้งแต่ปีกลาย(พศ.2548) คำตอบสุดท้ายในวันนี้ บอกว่า รอท่านฯ รองลงนาม ไม่ทราบว่าท่านรองฯฝ่ายไหน ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับมข. ที่ให้โอกาสแห่งความก้าวหน้าสายสนับสนุนถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงขั้นไปดูงานต่างประเทศเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆ แต่ของ มข.เพียงแค่พิจารณาระเบียบว่าด้วยเงินทุนอุดหนุนหรือกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็เป็นพระคุณยิ่งแล้ว...แต่ไม่ทราบว่าอีกนานเท่าไร? เพราะขณะนี้มีผู้กู้เงืนไปลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอก หลายคนเพราะความไม่ชัดเจน ของ กจ.ว่าให้เอาใบเสร็จลงทะเบียนมาขอทุนหรือขอกู้ยืมจึงตัดสินใจลงทะเบียนเรียน...จนถึง ณ เวลานี้ต้อง DROP และรักษาสภาพนิสิตนักศึกษา ไว้เพราะเสียดายเงินและโอกาส คำตอบที่ได้รับครั้งแรกคือไม่มีเงิน และ ครั้งที่สองบอกว่าสาขาที่เรียนไม่ตรงกับตำแหน่งที่ครองอยู่ ซึ่งได้ข่าวว่าได้แก้ไขเงื่อนไขข้อนี้แล้ว เพราะผบ.เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคคลากรทุกกลุ่ม เมื่อเป็นเงินกู้ยืมก็น่าจะให้โอกาสเพราะสาขาวิชาที่ตรงกับตำแหน่งที่ครองเขาสอบไม่ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการศึกษาไม่ว่าจะสาขาใดย่อมพัฒนาคน แล้ว Apply มาพัฒนางาน ส่งผลให้พัฒนามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม เพียงแค่โอกาสให้เขาได้กู้ยืมเงินเรียน และหักเงินเดือนเขาเองใช้นคืน ผู้ได้รับผลประโยชน์ก็คือองค์กร ไม่ใช่หรือขอรับ ครับกระผม...แต่จากคำตอบที่ท่านตอบก็น่าเป็นความหวังครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมีการปรับเปลี่ยนVision ในการสร้าง Career Progression ให้สายสนับสนุน อันจะส่งอานุสงฆ์ให้กับผู้บริหารยุคใหม่อย่างท่านฯและคณะ สาธุชนสายสส.จะได้แซ่สร้องสรรเสริญตลอดสมัยนี้และสมัยหน้า หรือแม้จะหมดสมัย ปล. ข้อมูลนี้ท่านฯรอง คงจะยังไม่ได้รับเพราะเชื่อว่าหากท่านฯทราบแล้ว ทุกอย่างคงเป็นไปในทางบวกและแก้ไขได้ทันเวลาก่อนที่ลูกน้องท่านฯจะหมดโอกาสเพราะสิ้นสภาพนักศึกษาป.ตรี-ป.โท-ป.เอก กราบขอบพระคุณท่านฯ เป็นอย่างยิ่งที่จะกรุณาพิจารณาลงนามฯ
Diamond
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ขออภัยข้อคิดเห็น ของ diamond วันที่ 16 พค. 49 เวลา 10.00 น. ที่เขียนผิดขอแก้ไขจาก กพ. เป็น กจ.ครับผม.
Diamond
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

Diamond และชาว KM   

 ...ยินดีต้อนรับกลับแผ่นดินไทย ...สู่ที่ราบสูงแห่งดินแดนอารยชน....แอ่นแอ้น.... พรุ่งนี้ท่านรองฯ พร้อมกับท่าน JJ .และคณะ ก็จะกลับสู่ มข. แล้ว...ดีใจจรังจะได้มีความหวังสำหรับสายสนับสนุน(สนน.=ชื่อย่อใหม่)เรื่องกองทุนพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างฯ และ ของฝากจากต่างประเทศเพื่อมาลปลรร. Explicit การบริหารงานบุคคลฯ ของต่างประเทศ คงแตกต่างจากบ้านเรา มากนะครับ....แต่ก็เชื่อมั่นว่าท่านฯและคณะผู้บริหารจะนำกลับมา ใช้กับมข. เราได้อย่างคุ้มค่า นะขอรับ...ครับกระผม...

              รอคอยด้วยความหวังอันยิ่งใหญ่คร้าบ...