ในวันนี้ได้มีการเข้าสัมนาการฝึกงานครั้งที่ 2 ในช่วงบ่าย ซึ่งนักศึกษาฝึกงานแต่ละฝ่ายได้มานำเสนอผลงานที่ได้ทำมาจนกระทั่งการฝึกงานเสร็จสิ้น ซึ่งก็ยังมีบางกลุ่มที่ยังคงฝึกงานต่อ แต่ก็มีบางกลุ่มที่ได้ฝึกงานเสร็จสิ้นแล้ว และถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ว่าแต่ละคนได้รับประสบการณ์อะไรบ้างจากการฝึกงาน และมีการแสดงความคิดเห็นที่ได้จากการฝึกงานว่าควรเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง และมีส่วนใดที่ยังคงต้องมีการแก้ไขและเป็นปัญหาในการฝึกงานอยู่ เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาฝึกงานในรุ่นต่อๆไป  โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่นำเสนอสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคุณ Aseeyah ได้ที่นี่ http://gotoknow.org/archive/2006/05/08/16/41/00/e27461