เป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูในพื้นที่ต่างๆ หลากหลายสาขา  เราพร่ำบอก หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อหวังว่า นักเรียนจะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  แต่หากครูไม่ทำเป็นตัวอย่างนักเรียนจะเป็นอย่างที่เราหวังได้อย่างไร  ดังนั้นครูต้องยึดหลัก "การเรียนรู้ตลอดชีวิต"