การรับนักเรียนระบบใหม่  ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับนักเรียน