"ชีวิตในโลกาภิวัฒน์"

"จับมือหรือจะสู้จับใจ"
          ชีวิตในโลกาภิวัฒน์  เมื่อความต้องการของเชื้อเพลิงที่ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นไปอย่างไม่มีขอบเขตไม่มีพรหมแดน  ผลกระทบเกิดขึ้นกับทุกสวนของโลกใบนี้อย่างหนีไม่พ้น  เราคนไทยจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไหม ?  ได้ 100%  ถ้าพวกเราคนไทยอาศัยวิธีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราชาวไทย  โดยพิจารณาตัวฅนของเราซึ่งเป็นสังคมแห่งการเกษตรกรรม  ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่ออยู่เพื่อกิน พึงพาตนเองพึงพาอาศัยกัน  และเกื้อกูลสนับสนุนกันของสมาชิกฐานการเรียนรู้บ้านโนนสวรรค์
กิจกรรมที่หัวหน้าฐานทำเพื่อเป็นแบบอย่าง
-         ปรัชญาชีวิต  ใช้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระเจ้าอยู่
-         คุณธรรมประคองชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา  การพึงพาตนเอง ฯลฯ
-          วิธีการปฏิบัติใช้การจัดการความรู้ของตนเองโดยอาศัยหลักประชาธิปไตย
-         ใช้ทุน ทางสังคม ทุนทางธรรมชาติ  ทุนแห่งชีวิตที่มี
-         ใช้ความรู้จากภูมิปัญญาที่มีอยู่ บูรณาการกับความรู้สมัยใหม่
-         ปลูกทุกอย่างที่เป็นอาหารสำหรับครอบครัว เช่น พริกมะเขือ ถั่วผักยาว ข้าวโพด  แตง  คะน้า  ผักกาด  ต้นหอม ฯลฯ และยังเหลือกินแล้วจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว
ตัวอย่างการวางแผนการปลูกข้าวโพด
            การปลูกข้าวโพดของฐานการเรียนรู้ของผมจะปลูกครั้งละ 1500 ต้น – 1800 ต้น
           รุ่นที่ 1 ปลุกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549   เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549  เฉลี่ยผลผลิตฝักละ 2 บาท 1500 ฝัก =3000 บาท
            รุ่นที่ 2 ปลุกวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549   เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2549  เฉลี่ยผลผลิตฝักละ 2 บาท 1500 ฝัก =3000 บาท
            รุ่นที่ 3 ปลุกวันที่ 10 มีนาคม 2549   ยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ละรุ่นที่ปลูกใช้เวลา 68 วัน ดังนั้น 3 รุ่น จะทำให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว 9000 บาท  จากการปลูกข้าวโพดนี้เป็นเพียง1 กิจกรรมที่ทำแบบ Km  เมื่อเข้าสู่ฤดูทำนาก็ทำนาซึ่งก็คงจะมีค่าใช้จ่ายในการทำนาอีกมากมาย
สรุป
            ถ้าจะอยู่ในชุมชนอย่างอบอุ่นต้องเพิ่มพูนด้วยเศษฐกิจที่พอเพียง  ฝนจะตกแดดจะออก น้ำจะท้วมฝนจะแล้ง ของจะแพง น้ำมันจะขึ้นราคาจงเพิ่มคุณค่าประเทศไทย ด้วยเศษฐกิจ พอเพียง
**** อ.สมาน บุบผา ****

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐานการเรียนรู้บ้านโนนสวรรค์ความเห็น (0)