วัตถุปรสงค์ของpresentฝึกงานนี้คือให้นักศึกษาแต่ละหน่วยงานได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างกัน  ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะมอบหมายงานให้ทำไม่เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่นักศึกษาที่มาฝึกงานที่นี่จะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นกันทุกคนแต่ส่วนใหญ่จะได้ความรู้เรื่องเวป ในส่วนของหน่วยวิจัยและพัฒนาซึ่งพี่วิภัทรได้สอนหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่อง web , linux และ opensource ซึ่งทำให้พวกเราได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้อีกต่อไปได้