การจัดการเรียนรู้หรือการเตรียมความพร้อมนั้นควรเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ครูผู้ต้องจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ